Дата: 13.01.2014

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 3088

Фирмите в енергетиката са с 67% повече,
а в селското стопанство – с 46%

6.7 пъти по-ниска е производителността на
труда у нас спрямо средната в ЕС

Ръководството на БСК се срещна днес, 13 януари 2014 г., с Дорте Домланд, старши икономист на Световна банка, който е на посещение у нас в периода 9-14 януари във връзка със започване на работа по ново изследване на ръста на производителността, като втори етап от проучването за застаряване на населението. От страна на БСК в срещата участваха изпълнителният председател на камарата Божидар Данев, зам.-председателите Димитър Бранков и Камен Колев, главният секретар Петър Денев и ръководители на направления.

В експозето си пред участниците в срещата Божидар Данев изтъкна, че въпреки затруднените условия за правене на бизнес, в периода 2008-2012 г. броят на фирмите в България е нараснал с 11%, благодарение най-вече на микропредприятията (които са с 14% повече) и за сметка на малките (15% по-малко) и средните (23% по-малко) предприятия (вж. слайд 9). В периода на икономическа криза най-голям ръст в броя на фирмите у нас се наблюдава в сектор „Енергетика“, където през 2012 г. фирмите са с 67% повече спрямо 2008 г. (вж. слайд 8). Това се дължи най-вече на бума на бизнеса с възобновяеми енергийни източници.

Добра новина за българската икономика е, че на второ място по ръст на фирмите е селското стопанство (46%), който е един от секторите с потенциал за растеж, наред с информационните технологии, електрониката и електротехниката, машиностроенето и туризма (вж. слайд 17). „Българският пазар е ориентиран към внос, въпреки че имаме изключително благоприятни природни условия за производство. 72% от храните на българския пазар са вносни. Например, внасяме картофи, а само преди години бяхме втори в света по износ на същия продукт“, заяви Божидар Данев. Според него, сред причините за недостатъчното развитие на селското стопанство е затрудненото субсидиране и липсата на работна ръка.

Според Божидар Данев, основни бариери пред инвеститорите, вкл. за разкриване на работни места, са политическата неопределеност и неспокойствие, високата цена на кредитите, неустойчивата нормативна уредба, намесата на държавата на пазара, липсата на квалифицирана работна ръка, недостатъчно добрата логистична инфраструктура, както и съществуващите регионални и структурни дебаланси в икономиката (вж. слайд 2).

Въпреки по-бързите темпове на нарастване на производителността на труда у нас спрямо средната за Европа, стойността на един отработен час у нас продължава да е 6.7 пъти по-ниска от тази в ЕС-27 (вж. слайд 3).

Ръстът на средната работна заплата у нас (13.3%) продължава сериозно да изпреварва ръста на производителността на труда (3.4%), което е предпоставка за влошените показатели на пазара на труда, подчерта Божидар Данев (вж. слайд 4). Друг фактор за намаляване броя на работните места и заетостта са високите енергийни разходи на фирмите (вж. слайд 6).

С цел постигане на по-висок икономически растеж очакваме от правителството по-активни мерки за преодоляване на кризите в институционалните системи (пенсионна, здравна, образователна, съдебна), реформа на трудовото и осигурителното законодателство, ревизия на регулаторните режими, оттегляне на държавата от пазара, засилване на контрола върху износа на добавена стойност и, най-вече – ускорено изграждане на електронно правителство, заяви Божидар Данев.

вж. СНИМКИ и ПРЕЗЕНТАЦИЯ