Дата: 14.01.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3528

На 14.01.2014 г. в БСК се състоя работна среща – дискусия на тема "Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове". Участваха представители на предприятия от сектор енергетика, включени в Националния план за инвестиции, както и от секторите, обект на „изтичане на въглерод”.

вж. МАТЕРИАЛИ ОТ СРЕЩАТА

Теми на дискусията:

  1. Разпределяне на безплатни квоти на инсталациите в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 10а на Директива 2003/87/ЕО за периода 2014 – 2020 - Актуална информация и следващи стъпки. Сектори изложени на риска от изтичане на въглерод – представител на МОСВ
  2. Дерогация съгласно чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО – Национален план за инвестиции и Наредба за организацията и контрола на изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България –представител на МИЕ
  3. Прогнози за цени на електроенергията във връзка със схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, енергийната стратегия и други изисквания – представител на института по енергиен мениджмънт

 

От страна на представителите на бизнеса бяха поставени следните основни проблеми:

  1. Разработване на методика за оценяване и отчитане на намалените количества СО2 в резултат на проектите от националния план за инвестиции.
  2. Определяне на емисионни фактори за оценка на емисиите на СО2.
  3. Определяне на обхват на информацията, която трябва да се съдържа в докладите от верификацията на реализираните проекти.
  4. Своевременно информиране на бизнеса и включването му в обсъждането на секторите с риск от изтичане на въглерод.