Дата: 31.03.2014

Източник: МТСП

Прочетено: 1758

Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., когато в заетост ще бъдат включени 3.034 млн. лица, показват данни на МТСП от системата за прогнозиране на потребностите от работна сила. Образованието трябва да отговаря на потребностите на бизнеса, за да се преодолеят диспропорциите на пазара на труда. Изводите по проекта, който изпълнява социалното министерство, свързан с разработването на система за прогнозиране на потребностите от работна сила в България, открояват нуждата от въвеждането на дуалното обучение, защото професионалното образование спомага за прехода от образование към заетост.

Над 270 000 работни места ще бъдат разкрити през следващите няколко години, като над 157 000 ще бъдат за специалисти със средно образование и  118 000 за висшисти. На база на първоначалните прогнози дипломата за висше образование ще осигурява 90 процента заетост. Икономическите дейности с най-висок брой работни места през 2018 г. се очаква да бъдат търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (542 925 работни места), образование (216 002 работни места), строителство (204 326 работни места), транспорт, складиране и пощи (180 975 работни места), производство на текстил, кожи и изделия от тях (175 137 работни места).

Към момента проучванията на МТСП показват, че най-много работни места се откриват в сферата на информационните технологии, административните и обслужващи дейности, търговията, продажбите и производството.

Сред най-търсените специалисти са програмисти, инженери, лекари, учители, консултант продажби, оператори на машини, шофьори, сервитьори и готвачи. Прогнозните данни от проекта ще бъдат използвани в рамките на механизма, приет от Министерски съвет и от министерствата и областните администрации, при разработване и провеждане на секторните политики в социално-икономическата област за планиране и провеждане на активната политика на пазара на труда, при определяне на план-приема за средните професионални и висшите училища, както и при организирането на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.