27.08.2014

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев ще бъде член на Управителния съвет (УС) на европейския проект ESCO („Европейска класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите“) и през новия мандат, а първото заседание на новия състав на УС ще се проведе на 16 септември 2014 г. в Брюксел. Г-н Данев е член на ръководството на ESCO, като представител на BUSINESSEUROPE – най-мощната бизнес конфедерация в Европа, в която от българска страна членува БСК.

Божидар Данев беше избран за член на УС на ESCO през м. февруари 2011 г., по покана на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ на Европейската комисия.

ESCO е съвместна инициатива на Европейската комисия и държавите-членки, целяща да насърчи развитието на уменията и пригодността за заетост, в подкрепа на европейския портал за професионална мобилност EURES. Целта е да бъдат описани най-важните умения, компетентности и квалификации, валидни за няколко хиляди професии. Чрез унифицирането на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки и създаването на карта на съответствието между търсещите работа и наличните работни места ще се осигури възможност за предоставяне на по-качествени услуги в областта на пазара на труда на европейско ниво.

В рамките на ESCO се предвижда изработване на изисквания за формални и неформални квалификации,  умения и компетенции за близо 5000 професии и 6000 длъжности, преведени на всички 22 официални езици в ЕС. В това отношение България е лидер спрямо останалите страни-членки на ЕС, благодарение на осъществявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По проекта на БСК са описани изискванията за 460 ключови длъжности, вкл. над 1800 компетенции и 9000 поведенчески индикатора, извлечени от практиката, чрез които се установява степента на владеене на съответната компетенция.

ESCO е онлайн базирана платформа, чиято пилотна версия стартира в края на 2013 г., а до 2017 г. класификацията на европейските умения, компетенции, квалификации и професии се очаква да е напълно готова и пусната като краен продукт - ESCO v1. Неразделна част от общоевропейската класификация ESCO ще бъде разработената от БСК информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, която стартира през м. септември 2013 г. и вече повече от 300 български предприятия успешно я прилагат в практиката си по управление на човешките ресурси.

Изборът на г-н Данев в УС на ESCO е признание за България и, в частност - за усилията на БСК за изграждане на MyCompetence, като част от общоевропейската класификация на умения, компетенции, квалификации и професии. 

Дата: 27.08.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3696