Дата: 14.11.2014

Източник: НСИ

Прочетено: 2788

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 70.4%, или с 0.8 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2013 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 62.8%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 10.8%, или с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 174.9 хил., или 12.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група (1 418.2 хиляди).

Заетост

През третото тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 061.9 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 49.3%. В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличение се наблюдава както при мъжете (с 1.4 процентни пункта), така и при жените (с 0.7 процентни пункта). От мъжете на възраст 15 и повече навършени години 1 624.1 хил., или 54.3%, имат работа, а от жените на същата възраст работещи са 1 437.7 хил., или 44.6%.

В сектора на услугите работят 1 900.9 хил., или 62.1% от всички заети, в индустрията - 926.3 хил. (30.3%), а в селското, горското и рибното стопанство - 234.7 хиляди (7.7%).

От всички заети 3.7% (113.8 хил.) са работодатели, 8.3% (254.2 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.2% (2 669.4 хил.) - наети лица, и 0.8% (24.5 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 979.5 хил. (74.2%) работят в частния сектор, а 689.9 хил. (25.8%) - в обществения.

Около 171 хил., или 6.4% от всички наети лица, са с временна работа. От тях 81.4% работят в частния сектор, а 61.6% са заети в сектора на услугите.

През третото тримесечие на 2014 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 007.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.8% - съответно 65.8% за мъжете и 59.7% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.6% - съответно 45.8% за мъжете и 35.2% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 66.9% - с 1.6 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2013 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 1.9 процентни пункта, а при жените - с 1.3 процентни пункта, като достига съответно 70.2 и 63.5%.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 525.6 хил., или 51.5% от населението в същата възрастова група. В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 2.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените не се различава съществено.

Безработица

През третото тримесечие на 2014 г. безработните лица са 368.8 хил., а коефициентът на безработица - 10.8%, като в сравнение с третото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 10.4%, а коефициентът на безработица - с 1.2 процентни пункта. Намалението на безработицата при жените е малко по-голямо в сравнение с мъжете - коефициентът на безработица намалява съответно с 1.4 и 1.1 процентни пункта, като достига 9.9% при жените и 11.5% при мъжете. От всички безработни лица през третото тримесечие на 2014 г. мъжете са 211.6 хил. (57.4%), а жените - 157.2 хил. (42.6%).

От общия брой на безработните лица през третото тримесечие на 2014 г. 226.2 хил., или 61.3%, са продължително безработни (от една или повече години), като в сравнение с третото тримесечие на предходната година делът им е по-висок с 2.3 процентни пункта. За същия период коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 процентни пункта и достига 6.6%, като остава по-висок при мъжете в сравнение с жените - съответно 7.4 и 5.7%.

От общия брой на безработните лица 56.0 хил., или 15.2% търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица за младежите във възрастовата група 15 - 29 навършени години е 15.7% (съответно 15.3% за мъжете и 16.2% за жените). Този коефициент е по-нисък с 4.2 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2013 г., като при мъжете спадът е с 5.2 процентни пункта, а при жените - с 2.8 процентни пункта.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

  • извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други. 

 

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

  • нямат работа през наблюдавания период;
  • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
  • имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

 

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Обезкуражени са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на продължителна безработица - относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.

Разпределението на лицата по икономически сектори е извършено в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2014 г. са използвани предварителни данни за населението на страната, живеещо в обикновени домакинства, към 30.06.2014 годинa.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Изчислените относителни стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през третото тримесечие на 2014 г. са:

  • общ брой на заетите лица - 1.3%;
  • общ брой на безработните лица - 3.7%;
  • коефициент на безработица - 3.5%.

 

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.