Дата: 10.12.2014

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1918

Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика, повече от 20 милиона фирми, чиято численост е 98% от всички предприятия, 67% от общата заетост и 58% от БВП. МСП са основен двигател за икономически растеж и създаване на работни места и играят важна роля в създаването на иновации. Микро, малки и средни предприятия в Европа са в позиция да получат значителни ползи от преговорите в рамките на трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между Европейския Съюз и САЩ (ТТИП). Партньорското споразумение ще включва специална глава, отнасяща се до МСП. Всички глави от споразумението ще предоставят информация, която ще позволи на МСП да се възползват от споразумението в различни области като повишаване на прозрачността, подобряване на достъпа до обществени поръчки и пазари, премахване на мита, улесняване на търговията и защита на права за интелектуална собственост.

ТТИП означава, че МСП в ЕС ще имат допълнителни шансове да се възползват от условия за подобряване достъпа до американския пазар чрез:

 • Премахване на митническите задължения и тарифи;
 • Опростяване на митнически и административни процедури;
 • Намаляване на нетарифните бариери;
 • Либерализиране на услугите при търговия;
 • Подобряване на условията за инвестиции;
 • Намаляване на съществуващи бариери при обществените поръчки;
 • Защита от бъдещите регулаторни различия да се превърнат в пречка в търговията;
 • Установяване на високи стандарти при защита на правата за интелектуална собственост

 

Ползи за МСП в ТТИП

 • Специализирана глава, касаеща МСП – целта е МСП да имат лесен достъп до информация относно пазарни условия с цел стартиране и развиване на собствен бизнес, както и приобщаване към промените в бизнес средата.
 • Специализирана секция за МСП трябва да съдържа правила за осигуряване на прозрачност и предварителна информация. Трябва да се създадат информационно бюро за МСП или онлайн портал, съдържащи цялата информация, който да служат като контактна точка за компании, да дават информация и да консултират МСП относно въпроси за пазарен достъп като търговски бариери, предизвикателства в обществените поръчки, изисквания за приобщаване към наложените стандартите;
 • Премахване на митническите задължения
 • При експорт към САЩ, европейските компании се сблъскват с тарифни такси като 32% върху синтетични тениски, 28% върху керамични съдове от ЕС, 25% от порцеланови съдове и кухненско оборудване за хотели и ресторанти от ЕС и 20% върху някои преработени храни. Всичко това показва, че продуктите от ЕС се продават на по-високи цени на американския пазар. Това пречи и затруднява възможностите за експорт на компании от ЕС, които се сблъскват и с разликите в обменния курс.
 • Някои компании от ЕС внасят от САЩ междинни продукти, които са необходими за производство на крайни продукти, които да се препродават на американския пазар. Премахване на митата ще повиши конкурентоспособността на компаниите, внасящи такива продукти.
 • Опростяване на митническите и административни процедури: - ТТИП би могло да установят търговски правила, които да подобрят предвидимостта, да опростят и хармонизират митническите процедури и правила, чрез които да улеснят достъпа на МСП от ЕС на американския пазар.
 • Намаляване на нетарифните бариери:
 • Всеки продукт, независимо дали е произведен от малка или голяма компания, трябва да се съобразява с определени процедури и регулации, което изисква и по-високи разходи за компаниите, административни бариери, което ги отказва от излизане на американския пазар.
 • Различия в техническите спецификации, стандарти и процедури по оценка могат да излязат над 20% митнически задължения или на повече в зависимост от сектора.
 • Компании, производители на оборудване за хранителната промишленост трябва да изискват одобрение съгласно европейските хранителните стандарти за сигурност. При експорт към САЩ, те трябва да имат и одобрение от институциите в САЩ.
 • Някои селскостопански продукти като виното например не може да бъде продавано директно от производител на американския пазар. Има задължение да има представител в САЩ, което изисква допълнителни разходи.
 • Различните определения на козметични продукти в ЕС и САЩ също създават трудности и усложняват експорта.
 • ТТИП и споразумението биха оказали положително влияние върху износа на европейските компании към САЩ и повишаване на техните продажби.
 • Либерализиране на търговските услуги

 

Значението на предоставянето на услуги значително нараства за европейската икономика и представлява 35% от износа на ЕС към САЩ. Например: В САЩ няма интегриран пазар на услуги, което означава, че европейска компания в сферата на услугите е задължена да има 50 различни одобрения от американски органи, за да осъществява  бизнес в САЩ.

Чрез ТТИП биха могли да се разшири изборът на услуги , наличен на пазара в секторите от кетъринг до почистване, от финанси до телекомуникации чрез подкрепа на премахване на текущи трудности и пречки. .

 • Подобряване на условията за инвестициите

МСП биха могли да се възползват от специализираната секция в ТТИП за защита на инвестиции, като вземат под внимание предложения за реформи в ISDS механизъм.

ТТИП споразумение би могло да предвиди достъп до пазара за инвестиции, който да отвори нови възможности за МСП в икономическите дейности на място.

Липсата на правна сигурност и липсата на доверие в политическата и правна система на приемащата страна са основни пречки, които възпрепятстват предприятията да инвестират в чужбина. Партньорското споразумение между ЕС и САЩ би могло да предвиди съвременни, ефективни, прозрачни правила за защита на инвестициите и би могло да предизвика световна реформа в ISDS.

 • Намаляване на съществуващи бариери е областта на обществените поръчки

Обществените поръчки в САЩ включват клаузи, които дават предимство на местни компании в сравнение с чуждестранни. Тези клаузи нарастват значително след финансово –икономическата криза през 2009г. Най-значителното ограничение е изискването на местно ниво, чрез което компаниите се задължават да използват само произведени в Америка стоки(както е предвидено в Закона за покупки в САЩ).

ТТИП би могло да увеличи прозрачността във възможностите за обществени поръчки в САЩ, да създаде опростени правила и процедури за МСП и да намали значително пречките, произтичащи от Закона за покупки в САЩ и изискванията на местно ниво.

 • Предотвратяване бъдещите регулаторни различия да се превърнат в пречка за търговията между ЕС и САЩ:

Трябва да има подобряване на координацията между регулаторните органи, за да се увеличи синхрона между регулаторните подходи и взаимно признаване на политики във възможно повече сектори. Това би могло значително да намали различията в регулаторните режими за МСП и да им позволи да въвеждат по-бързо иновативни продукти на пазара.  .

 • Електромобилите, нанотехнологии и технологии за 3D принтиране са добри примери за сектори, в които бяха приети нови разпоредби в ЕС и САЩ;

ТТИП би могло да установи процес за насърчаване на обмяна между регулаторните органи в двете страни, с цел споделяне на научни данни, анализирани преди преминаването през регулаторните органи или да използват едни и същи параметри за достъп до данни. Това би могло да доведе до приемане на правила в нови сектори като електромобили или нанотехнологии, позволяващи предотвратяване на регулаторни различия, които се срещат в други области.

 • Предоставяне на защита на права за интелектуална собственост:

ТТИП може да приеме високи стандарти в областта на защитата на правата за интелектуална собственост, чието прилагане ще проправи път и на разпоредби, включително за защита на посредническа отговорност (както в някои сектори много малки и средни предприятия са онлайн посредници)