Дата: 19.12.2014

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1327

През 2013 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда се оценяват на почти 2,06 млрд. лева, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Според данните има увеличение на средствата спрямо предходната година.

Така делът на разходите за околната среда от БВП за 2013 г. е бил 2,6%, докато за 2012 г. средствата са били за 2,2%. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на човешката дейност върху околната среда, припомнят от НСИ.

И през 2013 г., както и през предходната, текущите разходи за поддържане имат преобладаващ дял в структурата 65,2%. Инвестициите за придобиване на дълготрайни материални активи остават с по-малък дял - от 34,8%.

За 2013 г. с най-голям дял са общите разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците — 56,2%. След тях са  разходите за пречистване на отпадъчните води — 21,4% и тези опазване на чистотата на въздуха — 13,3 на сто.

Дълготрайните материални активи (ДМА) за околната среда в края на миналата година са били на стойност над 5,8 млрд. лв. От тях за пречистване на отпадъчните води се падат 39,3 на сто, а за опазване на въздуха - 27,9 процента. ДМА в сектора на отпадъците пък е за 22,8 процента, отчитат от статистиката.

През 2013 г. общо образуваните битови отпадъци са били 3,1 млн. тона, от които са депонирани 1,86 млн. тона. Предадените директно за рециклиране битови отпадъци са били 271 хил. тона, а тези предадени в съоръжения за вторично третиране са за малко над 1 млн. тона. Събраните строителни отпадъци в депата пък са били също около 1 млн. тона, сочи статистиката.

Отпадъци се събират от общините в 4571 населени места у нас. Събраните битови отпадъци на човек са били 434 килограма през 2013 г.