Дата: 25.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 3141

В рамките на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" Българската стопанска камара провежда проучване за възможностите за организиране и провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).

Предоставената информация ще бъде обобщена и заключенията ще бъдат представени публично. Резултатите от изследването ще помогнат да бъдат направени изводи за потребностите, готовността и нагласите за въвеждане на дуално обучение в България.

Проучването се провежда паралелно сред работодатели и в професионалните гимназии. За целта са разработени две анкети, съответно за двата вида участници в процеса на дуално обучение. Те са достъпни онлайн за работодатели тук, а за училищата - тук.

Една от целите на анкетите е да се установи доколко двете страни в обучението чрез работа са запознати с добри практики и модели за провеждане на дуално обучение, както и от какви източници предпочитат да получават информация относно този тип организация на учебния процес. От тях се очаква да споделят какви проблеми и пречки очакват при въвеждането и организирането на дуалната система за обучение, както и предложения за повишаване на ефекта от въвеждането на тази система.

Към всяка от двете групи анкетирани има и специфични въпроси, свързани със съответната роля в процеса на дуално обучение. Преобладаващата част от въпросите са от „затворен тип". Попълването им отнема не повече от 10 минути.