Дата: 13.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 2386

Европейските работодателски организации и социални партньори (BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME) изразяват съгласие, че дългосрочната безработица е въпрос, който трябва да бъде решен по няколко причини:

  •  Това ще позволи по-добро използване на наличните таланти и умения в Европа, като по този начин се увеличава просперитета, растежа и конкурентоспособността. Това от своя страна ще спомогне по-нататъшно създаване на работни места.
  •  Мобилизирането на неизползвания потенциал на европейските пазари на труда също е важно в контекста на променящия се демографски състав на Европа и спада в прогнозирания размер на населението в трудоспособна възраст. Това означава, че предприятията ще имат повишено търсене на работници.
  •  Освен това е съществено да има повече работещи хора, за да се финансират системите за социална защита и да се осигури тяхната устойчивост. Някои държави-членки в действителност са в дефицит, когато става въпрос за финансиране на схемите им за помощи при безработица.
  •  Като допринася за активна заетост, съчетана с ефективни и целенасочени социални разходи, борбата с дългосрочната безработица може да помогне да се насърчи по-добре социалното включване.
  •  Не на последно място, участието в заетостта е най-доброто средство, чрез което да се намали бедността, която се увеличава през последните години.

 

Целият текст на становището е публикуван в прикачения файл.