Дата: 15.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1511

В настоящото становище BUSINESSEUROPE представя своите препоръки и очаквания за приоритетните митнически въпрос в рамките на Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции (TTIP).

Амбициозната митническа глава в TTIP е важна стъпка към създаване на истински трансатлантически пазар. Тъй като търговията със стоки покрива 61% от трансатлантическия търговски обмен, всяко усилие за подобряване на митническите процедури ще има сериозно влияние върху двустранната търговия.

Основните елементи от главата за митниците включват създаване на единен прозорец от двете страни на Атлантическия океан, опростяване на изискванията за митнически декларации, съвместно разработване на програми за надеждни търговци и премахване на допълнителните такси за митнически процедури.

За да се гарантира, че ползите от оптимизиране на митническите процедури ще продължат, BUSINESSEUROPE вярва, че ЕС и САЩ следва да насърчават регулаторното сътрудничество в областта на митниците и улесняването на търговията, за да се предотврати отклонението от изравнените митнически процедури с течение на времето.

ЕС и САЩ трябва да работят за извеждане на трансатлантическата митническа политика на по-амбициозно равнище. Това може да се постигне чрез осигуряване на един прозорец, т.е. една правителствена агенция на границата, която да служи за подаването и обсъждането на всички нормативни документи и изисквания за всякакви цели; съвместно разработване на програми за надеждни търговци; позволяващи електронно обработване преди пристигането, за да се позволи стоките да бъдат освободени веднага след пристигането; прилагане на новаторски решения като "самооценка" и поставянето на ясни стандарти или гаранции за времето на освобождаване, за да се намалят ненужните забавяния и да се увеличи предвидимостта на доставките; както и да се установят прости и съвременни правила за произход. Усилия за модернизиране на трансатлантическите митници трябва да бъдат насочени към улесняване на вносния и износния процес на малкия бизнес и отделните потребители, както в ЕС, така и в САЩ. Митническите санкции, обаче, следва да продължат да бъдат регулирани на равнище държава-членка, докато не се приеме Директива на ЕС за правната рамка за митнически нарушения и санкции.