20.05.2015

Свободата на движение - на капитали, стоки, услуги и хора - е крайъгълен камък, върху който е изградена европейската интеграция. Възникнал от тези основни принципи, Единният пазар спомогна за достигането на икономически растеж, възможности за заетост и благоденствие на гражданите на Европа - създаване на почти 3 милиона нови работни места в Европа. От над половин милиард граждани на ЕС, 8 100 000 души живеят и работят в държава-членка, различна от тяхната собствена. Това е 3.3% от общата европейска работна сила.

Мобилността на работниците носи важни икономически предимства за бизнеса и работниците. За постигането на това, основното е да се гарантира, че съществуват подходящи условия и политики на европейско и национално равнище. Поради това, BUSINESSEUROPE вярва, че през следващите години ще има нужда от насърчаване на свободното движение чрез преодоляване на пречките пред мобилността на работниците, насърчаване на работническото участие в мобилна заетост и на циркулярната мобилност, за да се увеличат максимално ползите от мобилността за страните на произход и страните на дестинация.

Предизвикателството за политиката на ЕС в областта на мобилността през следващите години ще бъде двупосочно:

  •  ще трябва да се улесни мобилността чрез конкретни действия на ЕС.
  •  ще трябва да се запази и доразвие политическо приемане на мобилността на работниците, чрез преодоляване на пропуските в съответните национални и европейски регламенти за свободното движение на работници, за да се предотвратят злоупотреби и за да се избегнат неблагоприятните ефекти за страните на произход, както и за страните на дестинация.

 

Дата: 20.05.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1934