Дата: 01.06.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1781

BUSINESSEUROPE излага своята гледна точка за бъдещето на транспорта в Европа, като принос към обществената консултация на Европейската комисия за средносрочния преглед по изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 година.

Бялата книга на ЕК от 2011 година е пътна карта към Единно европейско транспортно пространство, въз основа на която има редица законодателни предложения в различните видове транспорт (автомобилен, железопътен, въздушен, морски и речен).

Ключови послания

Транспортът е ключов стълб на Единия пазар, като позволява свободно движение на стоки и хора през границите. Разходът и ефективността на транспортните услуги влияят върху търговския поток, мобилността и конкурентоспособността на европейските предприятия.

Все още предприятията виждат, че Европа не е напълно свързана, което затруднява възможностите за бизнес, лоялната конкуренция и накрая растежа и създаването на работни места.

Осигуряването на достатъчно инвестиции в бъдеще и съществуващата инфраструктура са от съществено значение, като създават стабилна основа за транспорта в Европа. Завършването на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) е изключително важно за по-ефективен транспорт и мобилност.

Също така е важно да се премахнат оставащите нормативни, административни и технически пречки при всички видове транспорт и да се избегне въвеждането на нови ограничения.

Отчитайки въздействието върху европейската конкурентоспособност, трябва да се подходи решително към предизвикателствата, свързани с инвестициите и увеличеното търсене, с ясна визия за бъдещето на транспорта в Европа; за да стане по-устойчив в бъдеще, като същевременно се гарантира ефективността на разходите.

Ключови факти

В транспортната промишленост са пряко ангажирани около 11 милиона души и тя възлиза на 5% от БВП на ЕС.

Лигистиката, като транспорт и складова дейност, възлиза на 10-15% от стойността на крайния продукт.

Повече за становището на BUSINESSEUROPE четете тук (на английски).