Дата: 05.08.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1354

Национално представителната организация на работодателите няма да подкрепи искането на КТ „Подкрепа“ за писмено уведомление на синдикатите за удължаване на работното време в предприятията

Българската стопанска камара категорично се противопоставя на вмененото в новата наредба за отпуските и работното време задължение на работодателя в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, да уведомява писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва, вкл. отложен или неизползван от предходни календарни години. Създадената разпоредба в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, която разглежда Националният съвет за тристранно сътрудничество, не съществува в Кодекса на труда и е в противоречие със Закона за нормативните актове. Въвеждането на задължение на работодателя за водене на трудово досие на всеки работник и служител, както и правото на работника и служителя да получава заверени копия от съхраняваните в него  документи, са достатъчна гаранция за реализиране на правото за ползване на платения годишен отпуск.

По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителят на БСК няма да подкрепи предложението на КТ „Подкрепа“ да се вмени задължение за работодателя да предоставя заповедта за удължаване на работното време на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите. БСК напомня, че задължението за уведомяване на Инспекцията по труда за удължаване на работното време в Кодекса на труда отпадна, но според нормативната уредба удължаването на работното време в предприятията се консултира със синдикатите. По тази причина искането на КТ „Подкрепа“ представлява ново, нелогично, противозаконно задължение на работодателите.