Дата: 25.09.2015

Източник: МИ

Прочетено: 1033

На 24.09.2015 г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на икономиката, ул. "Славянска" № 8, се проведе редовно заседание на Националния икономически съвет към Министерски съвет с предварително обявен дневен ред:

  1. Обсъждане на проект на Национална стратегия за интелектуална собственост, разработена от Междуведомствена работна група.
  2. Обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон за въвеждане на производство по стабилизация на търговски дружества, които изпитват затруднения при изпълнението на свои изискуеми парични задължения, предхождаща производството по несъстоятелност.
  3. Обсъждане на предложения за промени в законодателството, регламентиращо прилагането на европейската "Синя карта" в България. (точката не бе разглеждана на заседанието на НИС, проведено на 16.06.т.г.)
  4. Разни.

 

След проведените разисквания членовете на Съвета приеха единодушно следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

Националният икономически съвет одобрява принципно проекта на Национална стратегия за интелектуална собственост, като предлага на членовете на работната група, която разработва проекта, да обсъдят предложенията по него, направени от членовете на НИС и да изготвят окончателен вариант на Стратегията.

По т. 2 от дневния ред:

Националният икономически съвет одобрява принципно проекта на ЗИД на ТЗ с бележките на БСК, като препоръчва те да бъдат обсъдени в Междуведомствената работна група заедно с представители на Стопанската камара, с оглед уточняване формулировката на спорните регламенти.

т. 3 от дневния ред беше отложена за следващо заседание на Националния икономически съвет.

По точка разни не постъпиха предложения.