30.09.2015

Министерство на финансите е склонно да проведе дебат за ползване на данъчен кредит по ДДС за храни и продукция, дарени заради изтичащ срок на годност при праг върху годишните продажби от 0,5%

Министерството на финансите е готово за дебат с браншовите организации от хранително-питейната индустрия и БСК, за въвеждане на облекчен данъчен режим при дарения на храни и продукти в полза на държавни и общински институции, предоставящи социални услуги. По предложение Асоциацията на месопреработвателите и Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите, отправено на заседание на НСТС, данъчната преференция може да бъде приложена при праг – например от 0,5 процента от годишните продажби. Това се отнася за стоки и продукти в технологичен брак - нарушена опаковка и етикетиране и др., или преди изтичане на срока на годност/трайност. Предлага се дарението на стоките да е извършено в рамките на двумесечен срок преди изтичане на срока на годност или трайност.

Браншовите организации от хранително-питейната индустрия и БСК мотивират предложението си с нивата на бедност у нас, които са два пъти над средноевропейските. Същевременно се унищожава огромно количество храни – годишно над 650 тона, въпреки че почти половината от българското население и социално уязвимите групи търпят ограничения при консумацията на здравословни храни. Производителите и търговците са склонни да предоставят съответните продукти за социални услуги и подпомагане, при условие, че се осигури неутралност на данъчното облагане при извършване на безвъзмездни доставки (дарения). Понастоящем търговците и производителите от хранително-вкусовата промишленост, в качеството си на дарители, дължат ДДС върху стойността на дарените храни, като поемат всички свързани разходи включително за транспортиране и унищожаване, вместо да ги даряват. В преобладаващата част от случаите тези разходи са по-ниски от данъчния разход, свързан с даренията. Ето защо е необходимо да се осигури облекчаване на облагането с ДДС на доставките на този вид стоки от дарителите. Това не следва да води до задължение за корекция на ползвания данъчен кредит, когато стоки, за които е начислен данъчен кредит, не се използват за икономическата дейност на фирмата-дарител, а за целите на социалното подпомагане и предоставяне на социални услуги по Закона за социалното подпомагане.

По данни на Българската хранителна банка и от проучване, извършено от Price Waterhouse Coopers, в рамките на ЕС в редица държави-членки този ефект се постига целево чрез законодателни промени или чрез прилагане на правните норми по начин, който да ограничи данъчната тежест за дарителите на храни. В 12 европейски държави даренията на храни не се облагат с ДДС (Австрия, Великобритания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция). В Румъния даренията могат да не предизвикат плащане на ДДС, ако тяхната обща стойност годишно не надвишава 0.3% от оборота на дарителя. В Унгария търговецът не дължи ДДС, ако дарената храна не е била закупена първоначално с цел да бъде дарена впоследствие.

Дата: 30.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 3680