Дата: 24.03.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4307

Днес, 24 март 2008 г., в БСК се проведе пресконференция, на която официално бе представен новоучреденият Български институт за външна търговия (БИВТ). Институтът е създаден по инициатива на Българската стопанска камара и е регистриран като организация с нестопанска цел.

вж. СНИМКИ

В пресконференцията участваха председателят на БСК Божидар Данев, управителят на БИВТ Жечко Димитров, директорът на направлението за обучение и семинари към БИВТ Димитър Илиев и експертът по външна търговия Станислава Колева.

Основната цел на БИВТ е да спомага за развитието на конкурентоспособността на българската икономика, увеличавайки експортния капацитет на българските фирми чрез развитие на техните познания и умения за участие в международната търговия.

Според НСИ, фирмите-износители в България са около 13 000. Ако, използвайки знанията и уменията, получени в сътрудничество с БИВТ, всяка една от тях намери допълнителни пазари и клиенти и реализира зад граница допълнително продукция за 100 000 лева на година, то общият ефект би бил 1.3 милиарда лева. Пари, които са доход за фирмата-износител, по-добри заплати за нейните служители и повече приходи от данъци за държавата. Ефектът се умножава допълнително, ако дори малка част от фирмите, които нямат външнотърговска дейност, намерят с помощта на БИВТ излаз към клиенти и пазари в чужбина.

Основната дейност на БИВТ е обучение на мениджъри и фирми в областта на външната търговия. Успешно завършилите цялата програма на БИВТ ще получат удостоверение за ”Експерт по външна търговия”. За целта трябва да се преминат 7-те основни курса на БИВТ, плюс курсовете за бизнес с Русия, САЩ, 2 страни от Европейския съюз (по избор) и 24 учебни часа езиков курс. БИВТ има намерението да се лицензира като Център за професинално обучение при Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и да си сътрудничи със сродни чуждестранни институти за взаимно признаване на издаваните сертификати за квалификация.

Първата инициатива на института е еднодневно обучение на тема „Бизнес с Германия”, което ще се проведе на 25 март т.г., от 9.00 до 17.00 ч., в БСК. Семинарът цели запознаване на предприемачите, търсещи възможности за установяване и задълбочаване на успешни бизнес отношения с Германия, с бизнес климата във Федералната република, с възможностите за бизнес с германски партньори и най-често срещаните проблеми при интернационализирането на бизнеса, както и начините за тяхното преодоляване.

БИВТ предлага на вниманието на българските фирми и своята специална експортна програма „Летящ старт към Вашите международни продажби”. Тя включва специализирани услуги, които покриват широк спектър от дейности: от организация на бизнес командировки и участие в панаири и изложения до представителски услуги в страните, в които БИВТ има партньори. Към момента БИВТ предлага програмата „Летящ старт към Вашите международни продажби” за два важни за България пазара – Германия и Русия.

Основни данни за състоянието и динамиката на външната търговия на България през периода 2002-2007 г.

 

1. БВП
• 7341 лв. е брутният вътрешен продукт на глава от населението в България за 2007 г., като въпреки бързото развитие по този показател България остава на последните места в ЕС заедно с Румъния.
• Най-голям дял от БВП имат услугите (50,5%), индустрията (26,5%) и аграрният сектор със 5,1%.
• Двигателят на растежа на БВП е индустрията, която бележи скок с 14%. В сферата на услугите най-сериозно увеличение се наблюдава във финансовия сектор - 34,3% (сериозният ръст на банковите кредити). Хотелиерските и туристическите услуги нарастват с 11,8 на сто.
• Сериозен спад се отчита в аграрния сектор, където производителността е намаляла с близо 13%.
 
2. Износ
• За периода 2002-2007  износът на стоки от България е нараснал 3 пъти;
• В структурата на износа (2006 г) най-голям е делът на металите (25,9%), горивата (13.3%) и текстила и облеклото (14,9%);
• Основните изменения в структурата на износа (2006 г.) са: нараства износът на метали и горива, но производството им е базирано изцяло на вносни суровини и също се отразява неблагоприятно на външнотърговското салдо
• намалява делът на износа на електроенергия;
• почти двойно намаляване на  производството на облекла и трикотажни изделия “на ишлеме”;
• намалява относителния дял в износа на сектори като хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и химическата промишленост.

 

3. Внос
• За периода 2002-2007  вносът на стоки в България е нараснал 2,9 пъти;
• В структурата на вноса (2006 г) най-голям е делът на горивата (21,8%), машини и оборудване (13%);
• Според предназначението на внасяните в България стоки (2006 г.), най-голям е делът на потребителските стоки (23,4%) и горивата (21,8%), което допълнително увеличава дела на потребителските стоки във вноса на страната до около 42%.