Дата: 29.05.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3146

Във връзка с оповестеното вчера от ДКЕВР намерение цените на ел.енергията за промишлените потребители да бъдат повишени с повече от 30 процента от 1 юли т.г. БСК заявява следното:

Оценяваме като положителна стъпка сравнително навременното информиране на бизнеса за ценовите перспективи – нещо, за което БСК многократно е настоявала.

Приемаме аргументите, че не е възможно да се правят по-дългосрочни от 6-месечни прогнози за движението на цените на ел.-енергията, във връзка с нестабилната и непрекъснато влошаваща се международна конюнктура по отношение на горивата.

Настояваме за поетапно увеличаване на регулираната цена на електрическата енергия за домакинствата и намаляване на кръстосаното й субсидиране за сметка на индустрията.

Продължаваме да настояваме бизнесът да бъде допуснат да участва активно в процеса на определяне правилата за свободния пазар на ел.-енергия в България. Прекалено високата пазарна концентрация у нас създава възможност за манипулация на цените. Ето защо, настояваме за преструктуриране на "НЕК", с оглед създаване на прозрачни, ефикасно регулирани и гарантиращи равнопоставеност при достъпа до мрежата корпоративни структури, които да работят в интерес на потребителите.

Драматичните различия в енергийната ефективност между България и останалите държави-членки на ЕС са критично препятствие пред успешното интегриране на страната ни в единния европейски пазар. Ето защо, необходимо е:

  • Преминаване от екстензивна към интензивна политика, ориентирана към енергоспестяване, вместо към увеличаване на производствени мощности;
  • Използване на неоползотворения до момента потенциал за газификация, което ще допринесе за икономия на първична енергия, ограничаване на емисиите на парниковите газове и ще предложи нова енергийна алтернатива на индустрията и домакинствата.

Не на последно място, считаме, че е необходимо ДКЕВР да въведе по-прозрачни регулирани тарифни цени за крайните потребители, които да ги ориентират за какво и на кого плащат, а именно:

  • екологичен тарифен компонент, включващ разходите за развитие на възобновяема енергия;
  • компонент „невъзстановяеми разходи”, произтичащи от подписаните дългосрочни договори за изкупуване на енергия от лигнитните централи в комплекса „Марица Изток” и др.