Дата: 12.06.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3144


ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с намеренията за увеличение на цените на електроенергията

Като отчитаме, че:

 • При рязкото нарастване на цените на енергийните ресурси в световен мащаб е неизбежно увеличението и на цените на електроенергията у нас,
 • В рамките на ЕС България е страната с една от ниските цени на електроенергията за бизнеса и най-ниска за битовите потребители, както и с относително балансирани цени за пренос високо напрежение (по този показател се нареждаме на 14-о място от 27 държави),

Приемаме, че е необходимо изменение на електроенергийните цени, но това трябва да стане на база ясна и публично достъпна методология, отчитаща фактора „международни цени на енергийните ресурси”.

За правилното бизнес планиране е необходимо да са ясни тенденциите на развитие на базовите цени, каквито са тези за енергия.

Не приемаме подхода на диференцирано увеличение на електроенергийните цени, а именно – 39% за бизнеса и 12% за битовите потребители.

Считаме, че е крайно време да се прекрати порочната практика на кръстосано субсидиране – от бизнеса към битовите потребители.

В тази връзка, изразяваме категоричното си убеждение, че социалната политика е функция на държавата, а не на бизнеса. Грижата за гражданите с ниски доходи не трябва да се извършва чрез ценова политика, а чрез целеви държавни помощи. Противното води до деформации на пазара със сериозни негативни последици.

Настояваме за следното:

 1. Поетапно увеличаване на регулираната цена на електрическата енергия за всички потребители (като функция от реалните разходи) и ликвидиране на кръстосаното субсидиране на битовите потребители за сметка на индустрията;
 2. Разработване и приемане на публично достъпна методология за определяне цените на електроенергията;
 3. Преструктуриране на "НЕК" ЕАД, с оглед създаване на прозрачни, ефикасно регулирани и гарантиращи равнопоставеност при достъпа до мрежата корпоративни структури, които да работят в интерес на потребителите. Националната енергийна компания следва да се раздели на 5 самостоятелни търговски дружества, с отделни лицензи, както следва:
  1. Компания за производство на ел.енергия;
  2. Преносна компания и системен оператор,
  3. Компания – търговец на енергия,
  4. Електрическа компания „Обществен доставчик”,
  5. Ядрена компания „Белене”;
 4. Бизнесът да бъде допуснат да участва активно в процеса на определяне правилата за свободния пазар на електроенергия в България.