Дата: 02.09.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4232

Главният прокурор бе сезиран за незаконно въведени от общините регулаторни режими

Днес, 2 септември 2008 г., министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова представиха на Главния прокурор Борис Велчев информация за наличието на незаконосъобразни подзаконови актове на общински съвети за администриране на регулаторни режими.

Докладът за състоянието на държавната администрация показа, че през 2007 г. ведомствата са отменили не повече от 50 регулации, а в същото време са въвели три пъти повече.

Въпреки че общинските администрации по закон нямат право да налагат нови регистрационни и разрешителни режими, местната власт е създала 24 само за миналата година. Главният прокурор може да поиска от административните съдилища по места да отменят незаконните регулации - нещо, което може да направи и всеки заинтересуван.

Съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, режимите за извършване на стопанска дейност могат да се регламентират само със закон, а не с подзаконови административни актове.

Повод за инициативата на двамата министри е информацията, поднесена от БСК, че в много от българските общини този режим все още се администрира с актове на общинските съвети.

Припомняме, че БСК първа алармира за този проблем и представи свой анализ по темата. (Вж. ОЩЕ)

***

ДО
Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Във връзка с правомощията на прокурора по чл. 186, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс по протестиране на подзаконови нормативни актове и Вашите правомощия по Закона за съдебната власт по ръководство на прокуратурата Ви информираме за наличието на многобройни незаконосъобразни подзаконови актове на общинските съвети, с които се регламентира правото на общините да администрират регулаторен режим за стационарен търговски обект.

Съгласно чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност:

„Чл. 4. (1) Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон.

(2) Всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на дадена стопанска дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон.

(3) С подзаконов нормативен акт, посочен в закон, могат да се конкретизират изискванията по ал. 2, като се осигури спазването на чл. 3, ал. 3.”

Този режим във всичките му разновидности не е регламентиран в закон. Не е предвидена и законова делегация на общинските съвети да уреждат с подзаконов акт параметрите на посочената търговска дейност.

Като основание за администриране се посочват преимуществено общински наредби за уреждане на търговската дейност на територията на съответната община. Наредбите са издадени на основание общия текст на чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинският регулаторен режим във връзка със стационарен търговски обект носи различни наименования в различните общини – напр. „разрешение за упражняване на търговска дейност”, „регистрация за упражняване на търговска дейност”, „уведомление за упражняване на търговска дейност” и др. Предоставена е информация от 28 областни администрации, на чиято територия се намират 264 общини.

Информацията показва, че в 95 общини режимът се администрира. През последните месеци е отменен в около 30 общини. Като приложения към този сигнал Ви представяме и обобщена справка на тези действащи режими, за които имаме информация.

Тежестта на режима е различна в различните общини. Независимо от наименованието му на много места се предвижда такса (от 1.50 лв. до 250 лв. – в общ. Невестино), предоставяне на значителен брой документи към заявлението, срок за извършване на регистрацията (от 1 ден до 30 дни) или издаване на разрешителното, дори глоби (от 2 лв. до 5000 лв.) в случай на неизпълнение на задължението за регистрация или за подаване на заявление за разрешение или за уведомление. Липсата на такси обаче не означава по-малка тежест за бизнеса, тъй като другите елементи на регулацията остават, а към тях се прибавя и корупционният риск. За администрацията, от друга страна, се акумулират ненужни административни разходи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С оглед на горепосоченото се обръщаме към Вас с искане да разпоредите извършването на необходимите проверки и да предприемете конкретни действия в рамките на правомощията на прокуратурата по протестиране на подзаконови нормативни актове.

С уважение,
ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА
Министър по европейските въпроси
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Министър на държавната администрация
и административната реформа