Дата: 15.03.2017

Източник: Dnevnik.bg

Прочетено: 156

Общо 52% от мерките за подобряване на бизнес средата, набелязани през май 2016 г., все още не са влезли в сила, а изпълнението на 14% дори не е започнало. Това се вижда от одобрения днес от правителството отчет за напредъка в изпълнението на мерките към 15 февруари.

Служебното правителството встъпи в длъжност на 27 януари.
 
От общо 118 мерки в средата на миналия месец са били изпълнени 56, 45 са в процес на изпълнение, а осъществяването на 17 все още не е започнало, съобщи правителствената пресслужба.

В рамките на последния тримесечен период (16 ноември 2016 г. - 15 февруари 2017 г.) са изпълнени общо 37 мерки - 31%. Те са свързани предимно с нормативни промени, чрез които се облекчават административни режими и се намаляват административните срокове, свързани с реализацията на инвестиционни намерения, уточнява пресслужбата.

Ето някои от тях: 
  • отпада изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност от специално лицензирани лица и фирми на етап инвестиционен проект - прието допълнение в чл. 142 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ал. 11 за оценката за съответствие на инвестиционни проекти; 
  • определени са срокове за изменения в одобрени инвестиционни проекти, съответно 14-дневен или едномесечен срок, като чл. 154 от ЗУТ е допълнен с нова ал. 6; 
  • ускорява се процедурата за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с изменение и допълнение на чл. 157 от ЗУТ; 
  • улеснява се достъпът на обществеността до одобрените устройствени планове чрез въвеждане на задължение за публикуването им на интернет страниците на съответната област и на МРРБ (чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ за одобряване в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет и за одобряване на публикуването на устройствените планове в тридневен срок от одобряването им); 
  • определят се конкретни отговорности и санкции при неизпълнение на сроковете за процедиране на устройствени планове и одобряване на инвестиционни проекти, откриване на строителна площадка и приемане на строителството (чл. 232, ал. 5 и чл. 157, ал. 2 и ал. 6 от ЗУТ); 
  • облекчава се процедурата по издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти от 4-а и 5-а категория и се намаляват изискващите се документи (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).