Дата: 15.03.2017

Източник: Investor.bg

Прочетено: 453

През 2016 г. икономически активните лица* в България на възраст 15 - 64 навършени години са над 3,199 млн., или 68,7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0,6 процентни пункта, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Заетост

Общият брой на заетите лица у нас e 3,016 млн., или 49,3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,954 млн., като коефициентът на заетост в тази възрастова група е 63,4%. Той е по-голям при мъжете - 66,7%, а при жените е 60%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67,7%, или с 0,6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 г. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0,9 процентни пункта, а при жените - с 0,2 процентни пункта.

 

Коефициенти на заетост по възрастови групи. Графика: НСИ

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 54,5%. В сравнение с 2015 г. той отбелязва нарастване с 1,5 процентни пункта както при мъжете, така и при жените.

Безработица

Безработните лица са 247,2 хил., от които 141,7 хил. са мъже и 105,6 хил. - жени. В сравнение с предходната година броят на безработните лица намалява с 19%.

Коефициентът на безработица намалява с 1,5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7,6%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1,7 процентни пункта, а при жените - с 1,4 процентни пункта, като достига съответно 8,1 и 7,0%.

 

Коефициенти на безработица по пол. Графиика: НСИ

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 17,2%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 12,2%. В сравнение с 2015 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4,4 и 2,2 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са над 146 хил., или 59,1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4,5%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са над 1,459 млн., от които по-голямата част са жени (близо 818 хил.).

Броят на обезкуражените лица, т.е. на тези извън работната сила, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят, на възраст 15 - 64 навършени години е над 163 хиляди.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 13,8%.

Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 33,8%.

*Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

По статията работи: Десислава Попова