15.03.2017

  • Успешното внедряване на браншовия модел за подготовка на кадри на БМГК получи висока оценка от Министерство на образованието и науката. 
  • Инвестициите в технологии и иновации бяха оценени от министър Теодор Седларски.  

На 15 март 2017 г. министрите на икономиката доц. Теодор Седларски и на образованието и науката проф. Николай Денков посетиха минната компания „Асарел-Медет” АД и гр. Панагюрище. Цел на посещението бе да се представи успешния старт на проекта за дуално образование, който се осъществява на място по браншовия модел на Българска минно-геоложка камара. Министър Седларски се запозна още с производствената дейност и перспективите за развитие на панагюрското дружество, както и мащабните социални инвестиции на компанията в региона. След това в спа-хотел „Каменград“ министър Денков и министър Седларски участваха заедно в дискусия по проблемите на дуалното образование. 

Посещението се реализира по покана на Българска минно-геоложка камара. Министър Седларски и екип на Министерство на икономиката бяха посрещнати от изпълнителния директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Делчо Николов. По време на обиколката министрите бяха придружавани от областния управител на област Пазарджик Златко Митрев и изпълнителното ръководство на компанията.   

Представяне на модерна минна компания 

Гостите се запознаха с историята и постиженията на „Асарел-Медет“ АД, като разгледаха фирмената експозиция и атрактивните експонати на стари минни машини в предприятието. След това посетиха рудник „Асарел” и видяха работата на автоматизираната диспечерска система за управление на минното производство, която е последно поколение и е произведена от канадската компания Wenco. Чрез нея производствените параметри се управляват чрез безжична комуникационна мрежа и компютър във всяка машина, а системата за високоточно позициониране контролира прецизното планиране на минните дейности. 

Специално внимание бе обърнато и на въведените циклично-поточни технологии за транспорт на руда и откривка, в които през последните години са инвестирани 120 млн. лв. Благодарение на това производствената ефективност се повишава с 18,4%, а редуцирането на автотранспорта води до намаление с около 40% на газовете от рудничните автомобили. 

Дуалното образование в Панагюрище 

Посещението продължи с провеждането на работна среща по въпросите на дуалното образование, която се проведе в Хотел & СПА „Каменград“. Директорът „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“АД Александър Чобанов и заместник-кметът на Община Панагюрище Галина Матанова представиха  проекта за дуално професионално обучение, реализиран в партньорство между Община Панагюрище, Професионалната гимназия в града и местния бизнес по браншовия модел на БМГК. В срещата взеха участие двамата министри и техните екипи, областният управител на област Пазарджик Златко Митрев, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, началникът на Регионалното управление по образование в Пазарджик Валентина Кайтазова, както и представители на местния бизнес. 

„Радвам се, че днес сме в гр. Панагюрище, където беше реализиран един от първите проекти за дуално професионално обучение в тежката индустрия на страната, в партньорство между Община Панагюрище, Професионалната гимназия в града и местния бизнес по браншовия модел на БМГК. По време на работните посещенията, които имах в големите предприятия в страната установих, че много от тях тръгват по Вашия път. Това е знак, че имено това е правилната посока“ – каза министър Теодор Седларски и подчерта, че приложението на дуалната система на обучение ще помогне за намаляване на младежката безработица в страната и за повишаването на квалификацията на младите кадри. Квалифицираните млади хора, които притежават опит по специалността си, са източник на конкурентоспособност и условие за внедряване на иновации в предприятията. Министър Седларски изтъкна, че трябва да се направи всичко възможно младите хора да остават в България, а това може да се случи когато те ще могат да работят по своите родни градове, да имат кариерна пътека и да получават високи заплати. 

По време на дискусията министър Седларски заяви, че Министерството на икономиката подкрепя  дуалната  форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че това е един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда. 

По инициатива на „Асарел-Медет” АД през 2014 г. в община Панагюрище стартира пилотен модел на дуална система за професионално обучение. Така на практика на местно ниво се прилага браншовият модел на БМГК за подготовка на кадри. 

Партньорството между „Асарел-Медет” АД и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище се гради върху четири утвърдени специалности.  Учениците, завършили седми клас, кандидатстват за специалността „Минна електромеханика”. Пред осмокласниците вариантите са три – „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи  и рециклационни технологии” и „Автотранспортна техника”. Дуалната система дава възможност част от обучението да бъде провеждано в предприятието, в реална производствена среда, като дава шансове за стипендии и наемане на работа в компанията. Освен това завършването на една от тези специалности е  много добра основа за продължаване на образованието във висше учебно заведение, както и  възможност за студентска стипендия от „Асарел-Медет” АД при избор на специалност, необходима за предприятието. 

„Държавата може да играе допълваща роля по отношение на дуалното образование. Изказвам своето възхищение от това, което сте свършили в Панагюрище за структурирането и успешния старт на проекта при Вас. Смятам, че държавата трябва да има грижата за другите региони, които нямат шанса да имат подкрепата на бизнеса, както е тук.“ - каза министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. 

„Ефективността в процеса би била много по-висока ако има пряк контакт между бизнес и училище с пряка координация с общината и регулативната роля на държавата. Държавата ще премахне всички пречки в регулациите, както и ще подкрепя бизнеса с информация или със създаване на кариерни центрове. Това е ролята на държавата по отношение на дуалното образование, а не в предоставяне на финансови стимули.“ – посочи още министър Денков. 

В края на посещението от името на „Асарел-Медет“ АД бяха подарени на двамата министри макети на черешово топче от Априлското въстание – един от многото емблематични символи на региона. 

Социални инвестиции в региона 

В края на визитата министърът на икономиката доц. Теодор Седларски се запозна и с инвестициите на компанията в проекти с дългосрочна добавена стойност за община Панагюрище – реновираният Дом на миньора – четири-звездния комплекс „Каменград” в Панагюрище, който разполага с плувен басейн и спа-център с минерална вода, многофункционалната спортна зала „Арена Асарел” с 2000 места, където могат да се провеждат национални и международни турнири от най-висок ранг, както и  Многопрофилната  болница за активно лечение „Уни Хоспитал”, изградени по модела на публично-частното партньорство с община Панагюрище. 

За Българска минно-геоложка камара 

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 17 търговски дружества. Днес в нея членуват 120 компании, които осигуряват над 90% от индустриалното производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия. 

Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната. 

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“ 

За „Асарел-Медет“ АД 

„Асарел-Медет“АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди. Има структуроопределящо значение за община Панагюрище, социално-икономическото развитие на Пазарджишка област и националната икономика. Компанията е лидер в българския рудодобив и произвежда меден концентрат и катодна мед. Екипът обединява около 1300 работници, специалисти и мениджъри, както и около 400 заети в дъщерни и смесени дружества. Индиректно осигурява още 6400 работни места в общината и страната, които обслужват доставките, ремонтите и услугите. 

„Асарел-Медет“АД е първото предприятие от тежката индустрия в страната, което още през 2003 г. внедри Интегрирана система за управление по трите основни международни стандарта – за управление на качеството, опазване на околната среда и безопасност на труда. „Асарел-Медет“АД е обявен от Българска агенция за инвестиции за Инвеститор на годината в добивната промишленост за 2007 г. и за Инвеститор на годината в категория „Зелена инвестиция“ за 2011 г. Това е и първата компания от минния бранш, която подписа Кодекса за устойчиво развитие и се сертифицира по доброволния стандарт за устойчиво развитие, разработен по поръчка на Българска минно-геоложка камара. През 2016 година „Асарел-Медет“АД за трети път получи приза „Инвеститор на годината“ за вложените над 90 милиона лева в изграждането на модерния медицински комплекс МБАЛ „Уни Хоспитал“ – проект, реализиран чрез публично-частно партньорство с община Панагюрище. 

Фирменият девиз е „От природата за хората, от хората за природата“, а мотото „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме“. 

Компанията инвестира в дългосрочното устойчиво развитие на основното си производство, както и в мащабна програма за корпоративно развитие и социални инвестиции в община Панагюрище. От приватизацията през 1999 г. до момента са вложени над 1 милиард лева за модернизация на производството, екологични проекти, нови машини и оборудване, здравословни и безопасни условия на труд и повишаване квалификацията на работещите в дружеството. 

 

За контакт БМГК:

Даниел Киряков

Експерт „Връзки с обществеността“

Daniel.kiryakov@bmgk-bg.org; M: +359 879889242

www.bmgk-bg.org

 https://bg.linkedin.com/in/bulgarianchambermininggeology

 

Дата: 15.03.2017

Източник: БМГК

Прочетено: 1490