Дата: 14.08.2017

Източник: Сп. Мениджър

Прочетено: 575

През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213.9 хил., а коефициентът на безработица – 6,3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51,7 хил., а коефициентът на безработица - с 1,7 процентни пункта, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1,9 процентни пункта при мъжете и с 1,5 процентни пункта при жените, като достига съответно 6,9% за мъжете и 5,7% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123,9 хил. (57,9%) са мъже и 90 хил. (42,1%) - жени.

От всички безработни лица 13,4% са с висше образование, 48,8% - със средно и 37,8% - с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2,8% за висше образование, 5,4% за средно образование и 18,3% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 118,4 хил., или 55,3% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3,5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. намалява с 1,4 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 4,1% за мъжете и 2,9% за жените.

От общия брой на безработните лица 36,2 хил., или 16,9%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9,5%, или с 1,4 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2016 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) намалява с 2,6 процентни пункта и достига 10,1%, докато при жените нараства с 0,4 процентни пункта, достигайки 8,8%.

Заетост

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,172 млн., от които 1,681 млн. са мъже и 1,49 млн. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2,7 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 2,002 млн., или 63,1% от всички заети лица. В индустрията са заети 933,9 хил. души (29,4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 236,1 хил. (7,4%).

От всички заети 3,7% (118,2 хил.) са работодатели, 7,4% (233,6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88% (2,792 млн.) - наети лица и 0,9% (27,5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,128 млн. (76,2%) работят в частния сектор, а 664,5 хил. (23,8%) - в обществения.

С временна работа са 141,7 хил., или 5,1% от наетите лица.