Дата: 21.08.2017

Източник: Агенция по заетостта

Прочетено: 3017

При наемане на работа на работници-граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана заетост се издава единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС”.

При наемане на работа на работници-граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана заетост се издава единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС” от органите на Министерството на вътрешните работи /Дирекция “Миграция”/, след като Агенцията по заетостта /АЗ/ е предоставила писмено разрешение за упражняване на висококвалифицирана заетост.

Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави.

      Разрешението на АЗ се предоставя при спазване изискванията на чл. 17, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, когато са изпълнени следните условия:

 • Работодателят е извършил предварително проучване на пазара на труда, вкл. чрез заявка в Дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ по месторабота, обяви за работа в медии и интернет; предоставил е доказателства, че активно е търсил нужния специалист на пазара на труда.
 • Чужденецът притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;
 • Брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

      При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда, чужденецът пребивава извън територията на Република България и не следва да притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, издадена от службите на МВнР.

      Разрешението на АЗ се предоставя за срока на трудовия договор с чужденеца, който не трябва да бъде по-малък от 12 месеца /чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от ЗТМТМ/. Максималната продължителност на заетостта е до 3 години, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5 от ЗТМТМ. Заявление за ново решение за достъп до пазара на труда може да се подаде след 3-месечно прекъсване между изтеклия и искания нов начален срок на заетост за гражданина на трета държава.

      За упражняване на определени професии, включени в списък, утвърден от Министъра и труда и социалната политика /чл. 18, ал. 1 от ЗТМТМ/, е предвидено да се предоставят разрешения за достъп до пазара на труда на чужденците без провеждане на предварително 15 - дневно пазарно проучване от работодателя.

      В тези случаи брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 2 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

Актуалният списък е утвърден със Заповед РД-01-76/30.01.2017г. на МТСП, като са включени длъжности от 10 единични групи професии в сектор „Информационни и комуникационни технологии”. На официалната интернет страница на Агенция по заетостта–Международна дейност—Заетост на чужденци–Нормативна уредба е публикуван „Списък на професиите за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда” /https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/3551/utvyrden-spisyk-na-profesiite-za-koito-ima-nedostig-na-visokokvalificirani-specialisti-na-bylgarskija-pazar-na-truda.pdf/

Процедурна последователност и конкретни срокове за изпълнение:

    1. Преди подаване на документите от работодателя:

        В период не по-малко от 15 календарни дни работодателят извърша проучване на пазара на труда за наличие на необходимия му специалист (т.нар. „пазарен тест”), за което ще представи съответни доказателства на следващия етап при кандидатстване в АЗ. При кандидатстване за продължаване на вече издаден такъв документ има облекчение да не се изисква повторно проучване на пазара на труда. За случаите, посочени в чл. 18, ал. 1 от ЗТМТМ не се изисква провеждане на „пазарен тест”.

       2. Подаване на документите в АЗ за разрешение за достъп до пазара на труда.

Работодателят внася в деловодството на Централна администрация на АЗ необходимите документи съгласно чл.15, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗТМТМ, а именно:

 1. Заявление по образец /https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/52/2747/zajavlenie-prilojenie-2.doc/;
 2. Обосновка на искането;
 3. Копие от документа за регистрация или посочен ЕИК (единен идентификационен код) на работодателя;
 4. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи, съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, както това е посочено в информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1 от ППЗТМТМ, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД);
 5. Декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
 6. Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;
 7. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
 8. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с Решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
 9. Копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава.

       За вземане на решение АЗ служебно изисква информация от Министерство на външните работи /МВнР/, Министерство на вътрешните работи /МВР/, ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/, Национална агенция по приходите /НАП/ и становище от ДБТ по месторабота. Разрешението на АЗ се предоставя в 15-дневен срок от подаване на заявлението с приложените документи и след заплащане на такса в размер на 400 лв./чл. 7, ал. 8 от ЗТМТМ/.

       Горепосочените срокове спират да текат при установяване на непълни или нередовни документи до отстраняването от работодателя на констатираните пропуски. В случай, че допълнителните документи не могат да бъдат представени в указания срок, работодателят може да оттегли заявлението с писмено уведомление до АЗ и впоследствие може да ги внесе отново. Постъпилите документи във връзка с предоставяне на разрешението на АЗ, включително по оттеглени от вносителя заявления, не подлежат на връщане.

      За продължаване на срока на разрешението на АЗ, работодателят подава  документите, посочени в т.т.1, 2, 3, 7 и копие от притежаваната от чужденеца „Синя карта на ЕС”, издадена от органите на МВР. Документите се подават не по-късно от 15 дни преди изтичане на валидността на Синята карта на ЕС и при спазване изискванията за първоначалното й издаване.

        3. Кандидатстване за издаване на виза тип “D” пред органите на МВнР.

        Работодателят има ангажимент да информира чужденеца с копие от решението на АЗ за достъп до пазара на труда. Чужденецът следва незабавно да подаде в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза тип “D”.

        Условията и реда за издаване на визи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, като компетентен орган е Министерство на външните работи. 

         4. Подаване на документи в Дирекция Миграция на МВР за пребиваване с цел работа:

Чужденецът следва незабавно след влизане на територията на Република България с виза тип “D” или получаване на решението на АЗ /при продължение на заетостта/ да подаде документи за издаване на „Синя карта на ЕС” пред органите за контрол на чужденците.  Без получаване на решение от МВР той няма право да започва работа при работодателя си. За започване на работа чужденецът следва да е получил документа /карта пластика/, като сроковете за неговото издаване са съобразно заявения вид услуга.

         5. Уведомяване на ИА „Главна инспекция по труда” /ИА ГИТ/: 

     В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА ГИТ, като попълват специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ(http://www.gli.government.bg/page.php?c=66).

     ИА „Главна инспекция по труда” осъществява специализирана контролна дейност във връзка със заетостта на чужденци на територията на Република България, в рамките на която контролните органи имат право да посещават всички обекти, където се осъществява работа, както и да изискват лични документи, включително и от пребиваващите и работещите там чужденци.

През първите две години на висококвалифицирана заетост притежателят на „Синя карта на ЕС” може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена „Синята карта на ЕС” само на територията на Република България. В този срок притежателят на „Синя карта на ЕС” може да смени работодателя си само след получаване на писмено разрешение от АЗ. Предоставянето на разрешение за смяна на работодателя е еднократно и се извършва при условията на чл. 15 от ППЗТМТМ.

  В случай че остане без работа, притежателят на „Синя карта на ЕС"  има право в рамките на три месеца да търси и да започне работа. При възникване на това обстоятелство чужденеца се регистрира в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни и може да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта. До получаване на разрешение на АЗ относно смяната на работодателя, обстоятелството не е основание Агенцията по заетостта да предложи отнемане на Синята карта на Европейския съюз. Посоченото право може да бъде ползвано еднократно от чужденеца в рамките на срока на валидност на Синята карта на Европейския съюз.

  Агенцията по заетостта предоставя услуги на граждани в Центъра за информация и услуги и в Бюрата по труда за всички физически и юридически лица. Центърът работи всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа без прекъсване, като услугите са  безплатни за всички клиенти. Съществуват и други възможности за работодатели, желаещи да зададат въпроси относно предлаганите от АЗ административни услуги, вкл. за наемане на  граждани от трети държави за висококвалифицирана заетост:

 • телефонно обаждане  на телефон 02/980 87 19;
 • изпращане на писмо на адрес: гр. София, бул. "Дондуков" № 3;
 • електронна поща на e-mail адрес: az@az.government.bg;
 • електронната ни страница - www.az.government.bg

           Относноконсултациите на работодатели по условията и реда за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави, които се даватвсеки вторник - на тел. 02/9265 466 от 9.00 до 17.30 часа, те са само още една възможност за работодателите да получат отговор на конкретни въпроси.

           При наличие на конкретни въпроси по подадени в АЗ заявления, работодателите могат да използват следния e-mail адрес: az@az.government.bg