Дата: 12.09.2017

Източник: КЕВР

Прочетено: 600

КЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г. Заявлението на дружеството е подадено на основание чл. 24, ал. 3 във връзка с ал. 4 от Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс. В съответствие с чл. 24, ал. 2 и ал. 3 от балансьорът изчислява разходната компонента на цената на природния газ за балансиране и предлага нейната стойност за утвърждаване от КЕВР. В общественото обсъждане участваха представители на БФИЕК, Българска Стопанска Камара, Българската газова асоциация, "Овъргаз – Мрежи" АД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на държавните институции, проектът за решение беше предварително публикуван на интернет страницата на регулатора, а заседанието беше излъчено онлайн.

В заявлението си "Булгартрансгаз" ЕАД мотививира искането за изменение в цената за достъп до газовата мрежа и за пренос поради промяна на тарифния модел от 1 октомври тази година. От тази дата трябва да влезе в сила новият входно – изходен тарифен модел за пренос и транзит на природен газ, който предвижда въвеждане на отделни тарифи за различните входно-изходни точки за внос и износ на газ, в съответствие с периода на закупуване на капацитет – годишен или месечен. В тази връзка в заявлението си "Булгартрансгаз" ЕАД предлага на енергийния регулатор да одобри разходна компонента на цената на природния газ за газовата година 01.10.2017-30.09.2018 г. в размер на 0,78 лв./MWh. Към момента утвърдената с решение на КЕВР разходна компонента на цената на природния газ за балансиране на "Булгартрансгаз" ЕАД е 0.9087 лв./MWh, считано от 01.05.2017 г.

На общественото обсъждане представителите на големите енергийни консуматори (БФИЕК) възразиха, че не е спазено изискването на Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, съгласно което заявлението за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране трябва да бъде внесено 55 дни пред началото на новата газова година. Отправени бяха възражения и по отношение максималния размер от 10% на т.н. "малка корекция" за газова година 01.10.2017 – 30.09.2018 г. В заявлението на "Булгартрангаз" ЕАД се посочва, че тази корекция е поправка в цената на природния газ за балансиране, прилагана с положителен или отрицателен знак с цел да бъдат компенсирани възникнали дисбаланси в газопреносната система. На общественото обсъждане представителите на "газопреносния оператор изтъкнаха, че малката корекция има възпиращ ефект за мрежовите ползватели, които ще се стремят да минимизират предизвиканите дневни дисбаланси и на практика разходите им за дисбаланс ще бъдат значително по-ниски. Размерът на корекцията не е постоянен, а може да бъде променян за всяка газова година, след одобрение от КЕВР по обосновано предложение на балансьора.

Окончателното решение на Комисията по заявлението на "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г. ще бъде взето на закрито заседание на 29.09.2017 г.

КЕВР проведе открити заседания и обществени обсъждания и по докладите на работните групи и проектите за решения относно анализ на наличните данни с оглед утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на: "Газинженеринг" ООД за територията на община Долни Дъбник; на "Каварна газ" ООД за територията на община Каварна и община Шабла.

____________________________________

КЕВР подкрепи влизането на новия газов мрежови модел от 1 октомври (източник: publics.bg)

Предложената от държавния оператор на транзитната и газопреносна мрежи „Булгартрансгаз“ цена за дисбаланси по мрежата, която също трябва да влезе в сила от началото на следващия месец, предизвика остра полемика между членове на комисията, "Булгартрансгаз" и представители на ползвателите на газови мрежи по време на обществено обсъждане днес

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) счита, че от 1 октомври трябва да влязат в сила правилата за новия мрежови модел за цени за пренос и капацитет на газопреносната мрежа. Това каза днес пред журналисти председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов.

„България е последната страна в ЕС, която не е въвела този модел. Румъния го направи преди година и половина“, коментира доц. Иванов. По думите му въвеждането на този модел би засилил позицията на България като „страна, която претендира да бъде домакин на газовия хъб „Балкан“, пред „европейски и световни газови компании“. Председателят на КЕВР отново изтъкна, че увеличението в крайната цена няма да е драстично, каквито изчисления направиха и от енергийното министерство.

Предложената от държавния оператор на транзитната и газопреносна мрежи „Булгартрансгаз“ цена за дисбаланси по мрежата, която също трябва да влезе в сила от началото на следващия месец, предизвика остра полемика между членове на комисията, "Булгартрансгаз" и представители на ползвателите на газови мрежи по време на обществено обсъждане днес. Въпреки изказването на председателя на КЕВР, спазването на нормативните срокове също бе конфликтна точка в разговорите, като едни подкрепиха Иванов, а други счетоха това за практика в ущърб на ползвателите на газовите мрежи.

По-рано индустрията заплаши със стачки, а консенсус не бе постигнат с държавата по време на преговори миналата седмица.

Срокове и разходи

Основното притеснение на бизнеса идва от факта, че в ценовото искане на „Булгартрансгаз“ за утвърждаване на цена на дисбаланс, около 70 на сто от разходите, които иска да му се признаят са свързани със заплати и осигуровки.

„Притесняваме се, че това ще се покрива и от цените за достъп и пренос, молим КЕВР да провери това“, каза Пола Найденова от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), като добави, че въпреки наличието на финансов стимул за ползвателите на мрежата да се балансират, липсата на алтернативни доставчици. От БФИЕК поискаха и прилагането на правилата в пълната им цялост и спазване на нормативните срокове.

От БСК заявиха, че не могат да изготвят мотивирано становище, понеже липсва информация за ценообразуващи елементи в заявлението. Мнението беше подкрепено и от други участници в обсъждането. Пламен Павлов, Българска газова асоциация, пък настоя за провеждането на оценка за въздействието от въвеждането на нови нормативни документи.

Светла Тодорова, член на КЕВР, поиска обяснение от „Булгартрансгаз“ за решението да не прилага цената в тестовия период и как това се е отразило на финансовото състояние на газопреносния оператор. Освен това тя постави въпроса по какъв начин ще бъде таксуван дисбалансът, при положение, че няма да бъдат спазени нормативните срокове, например този за 10 дни преходен период преди да започне прилагането на новата цена. Отделно тя изтъкна, че „Булгартрансгаз“ е използвал 12-месечен период, „отдалечен от сегашната дата, при изчисляване на калоричността на природния газ“.

Александър Йорданов, член на КЕВР, изрази мнение, че „провалянето на цяла газова годна заради нарушаване на срок от няколко дена е по-голям риск за всички ползватели на мрежата“. „Ползвателите спрямо досегашните данни и по-ниската цена могат да си прогнозират дисбалансите“, добави той.

Данаил Диков от „Булгартрансгаз“ обясни, че тестовият период е имал за цел по-плавно въвеждане на методиката, а минусовият ефект е бил поет от дружеството през тези месеци.

„Финансовите резултати [на „Булгартрансгаз“] са отрицателни, защото има разходи, но не сме генерирали приходи, това остава за наша сметка и не отива в сметката за неутралност, изисквана от методиката за балансиране. Горната калоричност на природния газ е избрана, за да съвпада с горната калоричност, използвана при изчисленията за входно-изходния модел за таксите за достъп и пренос“, каза Диков, като добави, че дружеството се надява да приложи „тази цена, която поискахме“.

Тодорова упрекна „Булгартрансгаз“, че няма адекватно решение за прилагането на цената и оставя това в ръцете на регулатора. „Има риск дружествата да откажат да плащат“, предупреди тя.

От „Булгартрансгаз“ казаха, че може да се прилага старата цена в преходния предупредителен период.

Спор около размера на „малката корекция“

Исканата от „Булгартрансгаз“ т. нар. "малка корекция" вероятно ще бъде оставена в максималния размер от 10%. От дружеството мотивираха искането си с факта, че нямат опит в реални условия при прилагане на методиката за балансиране, и че са предвидили значителен толеранс при санкционирането на небалансите.

„Относно коментарите, ние запазваме толеранс от 5%, който ще обхване 90% от всички възможни случаи на дисбаланс. Изчисленията в тестовия период показаха, че тези отклонения са в рамките на 3,7% без начисляване на такса за дисбаланс. С въвеждането ѝ очакванията са мрежовите ползватели да коригират небалансите си допълнително. Както поиска АСЕР (Асоциацията за сътрудничество между енергийните регулатори, б.р.), преразглеждане на малката корекция може да има чак когато има натрупани статистически данни от ефекта ѝ. Няма достатъчно източници на газ, възможно е поведение, с което да няма достатъчно количества на вход, а да резервират големи капацитети на изход. Това е голям риск за газовата система. Считаме, че 10% е минимумът, от който трябва да се стартира“, коментираха от „Булгартрансгаз“ по време на общественото обсъждане, като уточниха, че в наредбата за ограничителните режими трябва да се регламентира стриктно прекомерното резервиране на изходен капацитет, за да се избегне застрашаване на сигурността на системата. Подобно искане бе отправено и от "Булгаргаз", като държавната газова компания поиска и регламентиране на действията при подаване на информация за нарушаване на газоподаването по основното трасе или за планови ремонти.

От БФИЕК изразиха мнение, че Европейската комисия всъщност препоръчва на газов пазар с ниска ликвидност и максимална концентрация, какъвто е българският, малката корекция да се намали, но запазвайки гъвкавостта да може да се увеличи обратно до 10% при наличие на злоупотреби. Това изказване значително се разминава с трактовката на „Булгартрансгаз“. От оператора на газопреносната мрежа отвърнаха, че за промяна на размера на малката корекция ще може да се мисли след като има събрани достатъчно статистически данни за ефектите от прилагането ѝ, а и едва ли ще е в посока надолу.

Всички засегнати страни ще подават обоснованите си становища в рамките на 14 дни, а на 29 септември КЕВР трябва да вземе решение на свое закритото заседание.