Дата: 06.11.2017

Източник: АОБР

Прочетено: 852

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратиха писма до Президента на РБ и до Народните представители в 44-то НС, Министерския съвет на РБ, Върховния касац;ионен съд, Върховния административен съд, Омбудсмана на РБ и Висшия адвокатски съвет.

С писмото си работодателските организации настояват отговорните институции да сезират Констиуционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда спрямо принципите и изискванията на чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Р България.

В писмото се отбелязва, че подзаконовата уредба на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се основава на противоречащото на Конституцията, делегирано по силата на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда, право на Министерски съвет, да определя „видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение, доколкото не са определени с този кодекс“. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит въвежда дискриминация по отношение на работници и служители в младежка възраст, които са в началото на трудовата си кариера, и които са без никакъв, или с кратък професионален стаж.


Изтеглете: