Дата: 25.04.2018

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 2376

Днес Европейската комисия представи поредица от мерки за поставянето на изкуствения интелект (ИИ) в услуга на европейските граждани и за засилването на конкурентоспособността на Европа в тази област.

Комисията предлага подход с три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на ИИ, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка. Тази инициатива е в отговор на желанието от страна на европейските лидери за европейски подход в областта на ИИ.

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: „ИИ преобразява нашия свят също както парната машина или електричеството в миналото. Той представя нови предизвикателства, с които Европа следва да се справи, за да може ИИ да бъде успешен и да работи в полза на всички. До края на 2020 г. ще са необходими инвестиции от най-малко 20 милиарда евро. Комисията ще даде своя принос, днес ние ще предоставим стимули на научните изследователи при разработването на следващо поколение технологии и приложения на ИИ, а също и на дружествата при тяхното внедряване и използване.”

В областта на ИИ Европа разполага с научни изследователи, лаборатории и стартиращи предприятия на световно равнище. ЕС също така има силни позиции в областта на роботиката и е на водещо място в света в областта на транспорта, здравеопазването и производствените сектори, които следва да въведат ИИ, за да останат конкурентоспособни. Силната международна конкуренция обаче изисква координирани действия, за да може ЕС да бъде в авангарда на въвеждането на ИИ.

Увеличаване на финансовата подкрепа и насърчаване на използването в публичния и частния сектор

ЕС (публичният и частният сектор) следва да се стремят да увеличат инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на ИИ и да постигнат заедно повече от 20 милиарда евро до края на 2020 г. В подкрепа на тези усилия Комисията увеличава инвестициите си в размер на 1,5 милиарда евро за периода 2018—2020 г. по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Благодарение на тази инвестиция се очаква да бъде постигнато допълнително финансиране в размер на 2,5 милиарда евро чрез съществуващите публично-частни партньорства, например в областта на големите информационни масиви и роботиката. Тя ще подкрепи развитието на ИИ в ключови сектори, от транспорта до здравеопазването; тя ще свърже и укрепи европейските научноизследователски центрове в областта на ИИ и ще насърчи изпитването и експериментирането. Комисията ще подпомага разработването на платформа за ИИ „при поискване“, която ще осигури достъп до съответните ресурси от ИИ в ЕС за всички потребители.

Освен това ще бъдат привлечени средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции за допълнителна подкрепа на инвестициите на дружествата и стартиращите предприятия в ИИ. С помощта на Европейския фонд за стратегически инвестиции се цели мобилизирането на повече от 500 милиона евро инвестиции до 2020 г. в редица ключови сектори.

Комисията също така ще продължи усилията си по изграждане на благоприятна инвестиционна среда. Тъй като данните са “суровината” за повечето технологии на ИИ, Комисията предлага законодателство в подкрепа на повторното използване на данни, както и мерки за улесняване на обмена на данни. Тук спадат данни за обществените услуги и околната среда, както и научноизследователски и здравни данни.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_bg.htm

Подготовка за социално-икономическите промени, свързани с ИИ

Със зараждането на ИИ ще бъдат създадени нови работни места, други обаче ще бъдат закрити, а повечето — преобразувани. Ето защо Комисията ще насърчава държавите членки да модернизират системите си за образование и обучение и да подкрепят прехода на пазара на труда с помощта на Европейския стълб на социалните права. Комисията ще подкрепя партньорствата между бизнеса и образователните институции, за да бъдат привлечени и да останат в Европа повече талантливи специалисти в областта на ИИ, ще създаде с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд специални схеми за обучение на професионалните профили и ще подпомага цифровите умения, компетентностите в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), както и предприемачеството и творчеството. Предложенията по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—2027 г.) ще включват засилена подкрепа за придобиването на специализирани умения в областта на цифровите технологии, включително експертни познания в областта на ИИ.

Осигуряване на подходяща етична и правна рамка

Както при всяка друга революционна технология, някои приложения на изкуствения интелект могат да породят нови етични и правни въпроси, свързани с отговорността или евентуалното пристрастно вземане на решения. Новите технологии не следва да означават нови ценности. До края на 2018 г. Комисията ще представи насоки за етиката във връзка с разработването на изкуствен интелект, въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се вземат предвид принципи като прозрачност и защита на данните, както и въз основа на работата на Европейската група по етика в науката и новите технологии. За да подпомогне разработването на тези насоки, Комисията ще обедини всички заинтересовани страни в рамките на Европейски алианс за ИИ. Към средата на 2019 г. Комисията ще издаде насоки за тълкуването на Директивата относно отговорността за вреди от стоки в светлината на технологичните промени, за да се гарантира правната яснота за потребителите и производителите в случай на дефектни продукти.

Следващи стъпки

В съответствие с декларацията за сътрудничество, подписана от 24 държави членки и Норвегия на 10 април 2018 г., днес се поставя началото на работата на Комисията и държавите членки по изготвянето на координиран план за ИИ до края на годината. Основните цели са постигане на максимално въздействие на инвестициите на равнище ЕС и на национално равнище, насърчаване на сътрудничеството в ЕС, обмен на добри практики и определяне на начините за гарантиране на глобалната конкурентоспособност на ЕС в тази област. Комисията също така ще продължи да инвестира в ключови инициативи в областта на ИИ, включително в разработването на по-ефективни електронни компоненти и системи (като например чипове, специално разработени за операции на ИИ), компютри на световно равнище, както и водещи проекти в областта на квантовите технологии и “картографирането” на човешкия мозък.

Контекст

Изкуственият интелект не е научна фантастика, а вече е част от нашето ежедневие — от използването на виртуален личен асистент при организирането на деня ни до телефоните, предлагащи ни песни, които бихме могли да харесаме. Освен че улесняват живота ни, интелигентните системи помагат за решаването на някои от най-големите световни проблеми: лечението на хронични заболявания, борбата с климатичните промени и предвиждането на заплахи в областта на киберсигурността. ИИ е една от най-важните стратегически технологии на 21-ви век.

Европа иска да играе водеща роля в тези промени — много от неотдавнашните открития в областта на ИИ са направени в европейски лаборатории. Около една четвърт от цялата промишлена и на професионална обслужваща робототехника е произведена от европейски предприятия.

За повече информация

Въпроси и отговори за изкуствения интелект

Информационен документ за изкуствения интелект

Полезни връзки