Дата: 23.05.2018

Източник: Министерски съвет

Прочетено: 2257

На днешното си заседание Правителството прие промени в нормативната уредба в областта на опазването на околната среда, както следва:

Промени в Закона за опазване на околната среда намаляват административната тежест за бизнеса

Министерският съвет предлага промени в Закона за опазване на околната среда, които целят облекчаване на административната тежест за бизнеса. С промените се урежда възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на три процедури – задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. Възложителите ще имат възможност да избират дали трите процедури да вървят заедно или поотделно.

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност два или три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят на изискваните документи, тъй като ще се събират по служебен път, както и срокът за издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация.

Намалява се също и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване прилагането на доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и схемата на ЕС за екомаркировка.

Законопроектът оптимизира процеса по обществен достъп до информацията за инвестиционните предложения. Предвижда се компетентният орган да обявява предложенията на интернет страницата си и да уведомява писмено кмета на съответната община, район или кметство, който обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си или на друго обществено място.

Във връзка с предложените промени в ЗООС, се правят и изменения в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и в други нормативни актове. 

Хармонизират се критериите за определяне на токсични за околната среда отпадъци 

Правителството одобри проект за промени на Закона за управление на отпадъците, с който се въвеждат европейски хармонизирани критерии за опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“, съгласно европейски регламент от 2017 г.

С промените в българското законодателство се регламентират свойствата, определящи отпадъците като опасни. Това ще позволи да се избегне прилагането на различни критерии за определянето на опасното свойство „Токсични за околната среда“ в нашата страна и в другите държави членки и ще отпадне необходимостта за повторното му определяне при трансграничен превоз на отпадъците. Избягва се и рискът за околната среда, защото се отнема възможността даден отпадък, определян като токсичен по хармонизираните критерии, да се бъде посочен като нетоксичен в нашата страна.

С настоящия ЗИД на ЗУО се въвеждат и разпоредби, свързани със законодателните предложения на ЕК в пакета „Кръгова икономика“. Поставят се основите на система за събиране на отпадъци от текстил, с което ще се осигури поетапно увеличение на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

Продаването на катализатори ще става само с документ за произход 

Правителството одобри промени в нормативни актове, които отстраняват непълноти при транспониране на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъци.

Промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства поставя краен срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75 V, които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1. Това означава, че в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г., не може да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им. Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, като се прави изключение само за случаи, когато тези метали не може да бъдат заменени.

С постановлението се ограничават умишленото премахване и кражбите на катализатори, предавани като отпадък заради съдържащите се в тях ценни метали. Въвежда се изискване предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от МПС, да става само с декларация за произход, попълнена от собствениците.

Одобрени са и промени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци, които са в изпълнение на целта за намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г.