Дата: 04.09.2018

Източник: Министерски съвет

Прочетено: 5955

Правителството одобри промяна на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПНОИР).

Промяната предвижда интегриране на 51,1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОПНОИР в Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

По този начин ще се осигури пофокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително на регионално равнище, с което ще се гарантира устойчивост на резултатите и ще се очертаят следващите стъпки за регионална интелигентна специализация при подготовката на инвестициите за периода след 2020 г.

Промяната цели и привличане на допълнителен ресурс за наука, чрез осигуряване на подкрепата за проекти, одобрени за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ и осигуряване на по-добра синергия между двете програми. В допълнение са актуализирани и прецизирани индикаторите на програмата, което ще позволи поадекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОПНОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение.