Дата: 10.10.2018

Източник: в. 24 часа

Прочетено: 1705

Bодещи кооперации, кооперативни съюзи, кооперативни търговски дружества и Централният кооперативен съюз дискутираха своето развитие и най-ефективния път за неговото постигане.

Кооперативните организации избираха от пет варианта и предпочетоха сценария с мотото "Правим много повече заедно"

В два поредни дни – на 3 и 4 октомври 2018 г., кооперативният хотелски комплекс "КООП-Китен" в Китен се превърна в център, в който водещи кооперации, кооперативни съюзи, кооперативни търговски дружества и Централният кооперативен съюз дискутираха своето развитие и най-ефективния път за неговото постигане.

За обсъждане на основната тема "Стратегия за развитие на кооперативните организации 2030: цели, политики, действия" бяха сформирани три работни групи: единна търговска политика, интегрирани проекти и финансова устойчивост, ангажираност и видимост. Съвещанието беше открито от проф. Петър Стефанов, председател на ЦКС, който подчерта, че изготвянето на Стратегия 2030 е една от най-важните крачки в развитието на кооперативните организации през следващите години.

"Това, което е безспорно, е, че независимо от различните икономически, социални и политически промени, независимо от кризите и възходите, успяваме не само да присъстваме, но и да участваме активно в социално-икономическия живот на страната. Днес най-голямото ни предизвикателство е на базата на съществуващите резерви и енергия да обединим силите си и да превърнем тревогата от настоящето в надежда за бъдещето и условие за успех", подчерта проф. Стефанов.

Именно идеята за обединение на ресурсите и постигане на градивен диалог бяха в основата на националното съвещание. Представителите на кооперативните организации се запознаха с възможните сценарии за развитие до 2030 г. и единодушно се обединиха около петия сценарий - ПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО.

Петте кооперативни сценария бяха разработени в унисон с тези в Бялата книга за бъдещето на Европа, които страните-членки на Европейския съюз обсъждат. Заедно с резултатите от проведената анкета сред кооперативните организации в страната те станаха повод за оживена дискусия във всички работни групи. На базата на споделения опит и добри практики участниците в националното съвещание формулираха ключови икономически и организационни акценти, за решаването на които ще бъдат разработени стратегическите пътни карти до 2030 г.

Единна търговска политика

Обсъждането на кооперативната търговия започна още на работната среща, която се състоя на 25 септември в София. Като основна стопанска дейност тя присъства в темите и на трите работни групи и очаквано предизвика голяма активност сред участниците в националното съвещание. Те се обединиха около становището, че прилагането на единна търговска политика ще оптимизира механизмите и търговските условия за доставка на стоки и закономерно ще доведе до усвояване на резервите и разширяване на пазарните позиции във всички региони на страната. Добрите търговски практики, въвеждането на съвременните информационни системи и иновациите в кооперативната търговия и поддържане доверието на клиентите на високо ниво са другите фактори, които според водещите кооперативни организации ще създадат ефективен и устойчив кооперативен бизнес.

За да бъде доведен този процес докрай, е необходимо да бъдат анализирани стоките с марката КООП, техните обеми и цени, качеството и позиционирането им на пазара. Задълбочен анализ трябва да бъде направен и по отношение комуникацията между отделните звена, които участват в националния единен кооперативен пазар за доставката на стоки до търговските обекти КООП.

Интегрирани проекти и финансова устойчивост

Основните цели, които бяха формулирани в направлението "Интегрирани проекти и финансова устойчивост" са повишаване конкурентоспособността и свързаността за кооперативния бизнес, стартиране на нови интегрирани проекти, прилагане на синхронизирани мерки и механизми за повишаване финансовата стабилност на кооперативните организации.

Ключови фактори за постигането на тази цел до 2030 г. са отговорното управление на активите, създаването на специализирани фондове за обезпечаване на единната политика, прилагането на единни системи за организация на отчетността и единни стандарти за оценка на финансовата ликвидност.

Споделяйки добрите практики от своята дейност, участниците в работната група обсъдиха направленията, в които може да се постигне свързаност и интегрираност на кооперативния бизнес:

- Подкрепа за традиционно произвежданите продукти КООП и предлагането им в търговска верига КООП.

- Стартиране на нови интегрирани производства за отглеждане на култивирани билки, маслодайни растения, плодове и зеленчуци, производство на месо, мляко и преработени продукти от тях, организиране на къщи за гости и приключенски туризъм.

Ангажираност и видимост

Работната група по ангажираност и видимост дискутира по няколко основни теми, като акцентът бе поставен върху приема на нови членове и повишаване ангажираността на член-кооператорите, управителните и контролните съвети и заетите с дейността на кооперацията.

Всички участници се обединиха около становището, че стопанското и организационно обединяване на ресурсите и приемането на единна комуникационна стратегия са важен фактор не само за развитието на отделните кооперативни организации, но и за увеличаване на тяхното влияние на местно, регионално и национално ниво.

Представителите на кооперациите в работната група споделиха не само добри практики за привличане на член-кооператори и млади квалифицирани кадри, но и начините за постигане на баланс между интересите на членовете и тези на кооперативната организация, които според тях стоят в основата на устойчивото развитие.

Стратегия 2030 за бъдещето на кооперативната система

Участниците в националното съвещание са убедени, че изпълнението на задачите, които бяха формулирани от трите работни групи, са предпоставка за постигането на дългосрочните целите пред кооперативните организации до

2030 г.

"От всички нас зависи да превърнем марката КООП в символ на достойнството и отражение на всички човешки ценности, които обединяват и вдъхновяват над един милиард член-кооператори по целия свят. Като кооперативна организации ние сме част не само от европейското и световно кооперативно пространство, но и от десетата по големина икономика в света - кооперативната. Това е привилегия, но и отговорност, която трябва да продължим да изпълняваме успешно и в бъдеще", подчерта проф. Петър Стефанов при обобщаване на постигнатото през двата работни дни.

Обединяването на участниците в националното съвещание около сценария ПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО е важна предпоставка за постигане на резултати в бъдеще.

След като Управителният съвет на Централния кооперативен съюз утвърди Стратегията за устойчиво развитие на кооперативните организации, той взе решение до 30 март 2019 г. да бъдат изготвени Стратегически пътни карти за реализирането й във всяко едно направление. Те ще бъдат достатъчно гъвкави, за да се адаптират към нуждите на отделните кооперативни структури, но и достатъчно точни и ясни, за да посочат пътя за развитие до 2030 г.

Успехът на този процес зависи не само от по-нататъшната работа на сформираните групи по единна търговска политика, интегрирани проекти и финансова стабилност, ангажираност и видимост, но и от активното включване на всички кооперативни организации от системата на ЦКС в реализирането на общите стратегически цели, политики и действия.