19.12.2018

Браншовата организация подписа споразумение с МОН за разширяване на приложението на иновативния образователен модел

Споразумение за сътрудничество за развитие на професионалното образование и обучение в сферата на електрическата мобилност подписаха днес Министерството на образованието и науката и Индустриален клъстер „Електромобили“ – ИКЕМ. Целта на споразумението е активизиране на връзките между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение в областта на електрическата мобилност, и постигане на оптимална координация при взаимодействието между двете страни в тази насока.

Три са ключовите направления на съвместна дейност:

  1. Методическа обезпеченост на професионалното образование и обучение в областта на електрическата мобилност, вкл.: съвместно разработване и актуализиране на Държавните образователни стандарти по професии в сектор „Електрическа мобилност“, разработване на учебните планове и програми в сектора, оптимизиране на организацията на системата за кредити в сектор „Електрическа мобилност“, създаване на система за проследяване реализацията на обучаемите на секторен принцип;
  2. Подобряване на качеството на учебния процес чрез: разработване на учебни и изпитни програми и материали, организиране на програми за квалификация и преквалификация на преподавателите и наставниците, участие на бизнеса и висшите училища в учебния процес, развитие на материално-техническата база, осъществяване на дейности по кариерно ориентиране, организиране на състезания и изложения, и др.;
  3. Съвместно участие във формите на европейско сътрудничество, вкл. партньорство по проектни дейности по програма „Еразъм+“, създаване на партньорска мрежа и център за върхови постижения, организиране на регионални центрове по компетентност.

Изпълнението на договорените съвместни дейности ще бъде координирано от Секторен съвет за електрическа мобилност (ССЕМ), чийто състав ще се утвърждава със заповед на министъра на образованието и науката, съгласувана с председателя на УС на ИКЕМ. Днес бе договорено през първата половина на м. януари 2019 г. да се уточни съставът на Секторния съвет и проектът на неговия правилник за дейността, а през втората половина на месеца да се проведе първото му заседание.

Като браншова организация за електрическа мобилност, ИКЕМ си постави за цел и създаде действащ модел с взаимовръзки между бизнеса и образованието, в подкрепа на дуалната система на обучение. Резултатите от едногодишната работа на инициативната група ни дават увереност, че моделът е жизнеспособен и работи устойчиво“, каза след подписването на документа председателят на УС на ИКЕМ Илия Левков. Той подчерта, че много държави, европейски столици и по-големи градове в Европа имат специални програми за насърчаване и ускорено навлизане на електрическите превозни средства. В този контекст, става все по-актуален проблемът с подготовката на кадри по цялата образователна верига – професионално обучение, средно професионално образование, висше образование.

Подписаното днес споразумение е естествено продължение на постигнатите до момента резултати в областта на професионалното обучение в сектор „Електрическа мобилност“. През 2017 г. ИКЕМ инициира и успешно реализира първия етап от секторен модел за професионално образование и обучение, в който бяха привлечени като партньори Центърът за професионално обучение при Българската стопанска камара, седем професионални гимназии[1], четири университета[2] и фирми, предлагащи работни места в сферата на електрическата мобилност.

Моделът ИКЕМ е създаден на основата на точно разпределени ангажименти на страните, както следва:

  1. Университетите обезпечават обучението на преподаватели за професионалните гимназии и центровете за професионално обучение, въвеждат магистърски и бакалавърски програми по електрическа мобилност и осъществяват научно-развойна дейност в тази сфера;
  2. Професионалните гимназии предоставят обучения за професионална квалификация по направление „Електрическа мобилност“ за ученици и възрастни, по стандартизирани учебни програми. Освен това, те имат ангажимент за създаване на нови учебни програми и курсове за ученици, възрастни и преподаватели. Тяхна отговорност е и стандартизирането на материалната база (обзавеждане, консумативи и инструменти), необходима за адекватното обучение и образование.
  3. Центърът за професионално обучение при БСК осъществява професионална квалификация на лица над 16 години по професия „Техник по транспортна техника“ -специалност „Електрически превозни средства“, и професия „Монтьор на транспортна техника“ - специалност „Електрически превозни средства“. Центърът прилага специализирани учебни програми и курсове за електрическа мобилност, и провежда обучения по заявка на отделни работодатели.
  4. Търговските дружества реализират на практика системата на дуално обучение, като осигуряват работни места и заетост на завършилите различните специалности по програмите за електрическа мобилност, предоставят възможности за стажуване и за специализация, и осигуряват съвременната материална база.

Постигнати резултати

До момента по Модела ИКЕМ са обучени 20 преподаватели и са разкрити паралелки по „Електрически превозни средства“ в пет професионални гимназии, в които са обхванати 168 ученици. Има готовност пет центъра за професионално обучение да стартират курсове по части от професиите „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“.

Благодарение на подписаното между ИКЕМ и „ВИФИ България“ (обучителна организация на Австрийката индустриална камара), провежданите курсове по ЕПС са със защитен сертификат.

Представители на ИКЕМ са провели до момента над 20 срещи с ученици в професионални гимназии с цел демонстрация на ЕПС и мотивация на учениците и техните родители за включване в паралелки по ЕПС.

По предложение на ИКЕМ и БСК, в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НДКП) бяха въведени нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност[3]

_____________

[1] ПГ по Транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София, ПГ „Велизар Пеев“ – Своге, ПГ по механизация на селското стопанство “Пейо К. Яворов" - Гоце Делчев, Професионална техническа гимназия – Варна, ПГ по селско стопанство и транспорт „Никола Вапцаров“ – Хасково, ПГ по механотехника и транспорт „Н. Вапцаров“ - Стара Загора, ПГ по механоелектротехника "Христо Смирненски" – Кнежа.

[2] Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София, Русенски технически университет „Ангел Кънчев“ – Русе, Европейски политехнически университет – Перник, Технически университет – София.

[3] В единична група 7412 - "Електромеханици и електромонтьори", с образователно-квалификационно ниво 2, и в единична група 3113 "Електротехници", с образователно-квалификационно ниво 3.

Дата: 19.12.2018

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 6898