Дата: 19.02.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 6125

Днес BusinessEurope призова за засилване на политиката на ЕС за малките и средни предприятия (МСП) в Европа. В своя меморандум „Цели на политиката на ЕС за МСП“, публикуван днес в Брюксел, BusinessEurope призова Европейската комисия да предприеме нови инициативи, насочени към постигането на 7 стратегически цели, а именно:

1. МСП да работят в модерна правна и административна среда

Прилагането на обещаващи нови дигитални бизнес модели в днешния регулаторен пейзаж често е много трудно. Старите правила са станали неясни или противоречащи един на друг в цифровия контекст. МСП се нуждаят от европейски правила, които са устойчиви на бъдещето и достатъчно гъвкави, за да позволят иновации, нови бизнес модели и цифрова трансформация. Въздействието на проектозаконодателството на ЕС и други политически инициативи/програми върху МСП трябва да бъде по-добре оценено, за да се избегне непропорционалната административна тежест.

2. Постигане на единен пазар, който е благоприятен за МСП

За да се разгърне растежът на МСП в единния пазар, е от съществено значение:

А) да се подобри достъпът на МСП до информация за пазарите и регулациите;

Б) да се опростят административните процедури, необходими за функционирането на международните пазари;

В) да се преодолеят бариерите, дължащи се на лошото прилагане и липсата на прилагане на законодателството за единния пазар;

Г) да се гарантира, че националната законодателна дейност не поражда нови бариери пред търговията (например поради неспазване на механизмите за уведомяване);

Д) приемане на правила на ЕС, които отразяват реалностите на новото поколение продукти, при които стоките, услугите и цифровите технологии са обединени в едно.

3. Помощ за интернационализиране на МСП извън ЕС

Необходима е амбициозна програма на ЕС по отношение на търговията. Нужни са повишаване на осведомеността и административно опростяване, за да се насърчат повече МСП да се възползват от преференциалните тарифи, определени от споразуменията за свободна търговия, подписани от ЕС. Трябва да е по-лесно за МСП да демонстрират, че техните продукти и услуги отговарят на условията за преференциални тарифи. Бъдещите споразумения за свободна търговия следва да съдържат конкретна глава за МСП, а стратегията на ЕС за достъп до пазарите следва също да се съсредоточи върху МСП. Услугите на ЕС в областта на интернационализацията на МСП (например Enterprise Europe Network и др.) следва да бъдат допълнително подобрени, като същевременно се запази взаимодействието с националните системи за услуги.

4. Подпомагане на МСП в процеса на цифрова трансформация

ЕС следва да увеличи усилията си за координиране на националните инициативи за цифровизация. Необходима е амбициозна програма „Цифрова Европа“, която да действа в синхрон с други съответни програми на ЕС, за да се ускори цифровият преход на МСП, включително приемането на към модела на Индустрията 4.0. и създаване на добре проектирана мрежа от центрове за цифрови иновации. За да се подобри киберсигурността, от съществено значение е да се повиши осведомеността на МСП относно рискове, да се подобри защитата на цифровата инфраструктура чрез дефиниране на общи стандарти и да се увеличат инвестициите в обучението на персонала. Трябва да бъде осигурена справедлива и динамична икономическа платформа, която да подкрепя доверието на гражданите и бизнес потребителите. Необходимо е да се гарантира свободното движение и достъп на МСП до данни.

5. Подпомагане на МСП в техните иновационни усилия

ЕС следва да укрепи научноизследователската и иновационна екосистема с всички нейни компоненти: големи компании, МСП, научноизследователски и технологични организации, академични среди, частни и публични източници на финансиране на иновациите и т.н. Създаването на благоприятна за иновациите пазарна рамка в ЕС е особено важно за напредъка на програмата за устойчивост. В тази рамка правителствата трябва да действат като стартиращ клиент за въвеждане на новаторски продукти и системи, свързани с енергийния преход, кръговата икономика и др.

6. Подобряване на достъпа на МСП до финансиране

Засилването на капиталовите пазари и регулаторната среда за финансиране на МСП е от ключово значение. ЕС следва да насърчава пазарното развитие на алтернативни източници на финансиране, напр. собствен и рисков капитал. Банките следва също така да разгледат качествени елементи в допълнение към количествения анализ при оценката на кредитни молби на МСП. Финансовите инструменти на ЕС, които предоставят гаранции по заеми и фондове за дялово участие, са много ефективни механизми, които следва да бъдат прилагани по-широко.

7. Подобряване достъпа на МСП до умения, таланти и външни консултации

Недостигът на умения и несъответствията създават пречки за растежа на МСП. Изключително важно е да се подобри достъпът на МСП до квалифицирана работна сила и външни консултации, които могат да им помогнат да се възползват от новите пазарни, технологични и финансови възможности. Предприемачите трябва да имат достъп до инструменти, които помагат за развитието на техните умения за изпълнение на обществените им отговорности. Пазарите на труда също са ключов приоритет за реформите.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Байрер заяви:

Остава да се свърши огромна работа за подобряване на политиката на ЕС за МСП. Например МСП, които желаят да се разширят в Европа, все още са изправени пред огромни бариери в рамките на единния пазар, по-специално в областта на обществените поръчки.

„Целите на политиката на ЕС за МСП“ бяха представени днес на конференцията на BusinessEurope „Какво очакват МСП от бъдещата политика на ЕС за МСП?“ в Постоянното представителство на Нидерландия в ЕС.

„Целите на политиката на ЕС за МСП в бизнеса“ можете да видите тук.