Дата: 12.04.2019

Източник: НСИ

Прочетено: 3036

През март 2019 г. Националният статистически институт проведе регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност[1] сред промишлените предприятия за реализираните от тях инвестиции през 2018 г. и за инвестиционните им планове през тази година.

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2018 г. са с 5.1% по-малко в сравнение с 2017 година.

Резултатите от проведената анкета на инвестиционната активност показват, че плановете на промишлените предприятия през 2019 г. са за свиване на инвестициите със 7.3% спрямо направените през 2018 година. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 83.3%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14.8% в сравнение с предходната година.

По основни производствени групировки[2] най-голям относителен дял в инвестициите през 2019 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (40.8%), при което се предвижда понижение от 14.2% спрямо предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 28.6%), при които се очаква увеличение с 27.3% в сравнение с 2018 година. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15.7%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 27.4% спрямо предходната година.

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ!


____________

[1] От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции. НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях.

[2] Класификацията „Основни производствени групировки“ включва производство на стоки за дълготрайна употреба, производство на недълготрайни потребителски стоки, енергетични и свързани с водата сектори, производство на стоки за междинно потребление, производство на инвестиционни стоки и други.