Дата: 10.05.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 10497

Бъдещата търговска стратегия следва да гарантира, че Европейският съюз ще остане отворен за търговия и инвестиции, като същевременно е в състояние да се адаптира към нарастващите геополитически и икономически предизвикателства. В тази връзка е важна защитата на основаната на правила търговия, която обхваща многостранни и двустранни стратегии.

САЩ и Китай са не само нашите основни търговски партньори, но и наши конкуренти - следователно, стратегията на ЕС по отношение на тях трябва да бъде прецизно обмислена и калибрирана, за да отразява по-добре естеството на връзката помежду им. ЕС играе важна роля и на целия европейски континент. Във връзка с това е от съществено значение да се осигурят близки и безпроблемни отношения с Великобритания, след Brexit, да се насърчи амбициозният подход към Африка и да се осигури напредък по отношение на страните от Западните Балкани и Турция.

ЕС следва също така да работи по правила, които отразяват настоящите и бъдещите нужди на търговията и инвестициите. Започвайки от многостранно равнище, ЕС следва да ръководи процеса на реформиране в Световната търговска организация (СТО), за да запази организацията и да осигури ефективното функциониране на всички нейни стълбове - либерализация на търговията, мониторинг и правоприлагане. Недостатъците във функционирането на Апелативния орган на СТО следва да се разглеждат като приоритетен въпрос. Същевременно следва да се насърчават разработването на нови правила, например в областта на електронната търговия и укрепването на съществуващите правила, като например за промишлените субсидии и държавните предприятия.

На двустранно равнище ЕС вече разполага с широка мрежа от споразумения за свободна търговия, които ще бъдат допълнително разширени след приключване на преговорите. Тези споразумения имат амбициозни и всеобхватни разпоредби, вариращи от достъпа до пазарите до високите технологични стандарти и стандартите за устойчивост. Важно е, тъй като все повече споразумения влизат в сила, повече внимание се отделя на тяхното прилагане и мониторинга. Това изисква активно участие не само от страна на институциите на ЕС, но и на държавите членки и гражданското общество, които имат важна роля за бизнеса.

Освен това, ЕС следва да разгледа всички инструменти, с които разполага, за да осигури равни условия в търговията и инвестициите, например чрез укрепване на стратегията за достъп до пазари и търсене на решения в областта на обществените поръчки. ЕС следва също така да използва инструменти за по-добро използване на експортния потенциал на компаниите от ЕС, особено на МСП.

Пълният текст на документа можете да намерите тук.