28.05.2019

С публикувани днес, 28.05.2019 г., в ДВ бр. 42, изменения и допълнения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), отпада задължението за подаване на декларация за действителен собственик от юридически лица с нестопанска цел. 

Допълнението е направено с пар. 16, от Закона за изменение и допълнение на ЗМИП, с който се създава нова ал. 6 към чл. 63, със следното съдържание: „Данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица. Когато лицата - действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване." 

По отношение на мнозинството юридически лица с нестопанска цел, вписването на председател на управителния съвет в съответния регистър е достатъчно за идентифициране на действителен собственик на сдружението.

Дата: 28.05.2019

Източник: БСК

Прочетено: 7887