Дата: 04.10.2019

Източник: smolyandnes.com

Прочетено: 3164

По проект „Подкрепа на социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване“ с акроним Social Plate,  осъществяващ се с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран  от   Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 3 октомври в хотел „Кипарис Алфа“ - Смолян се проведе кръгла маса за представяне на добри практики и подкрепа в прилагането им от социалните предприятия. Основен лектор бе инж.Иво Царев, който е председател и на Регионалната стопанска камара в Смолян. Бяха презентирани дейностите по проекта, както и създаденото по проекта социално предприятие в Борино.

Лекторът инж. Иво Царев представи основните моменти на социалното предприемачество, както и съществуващи добри практики в социалната икономика в България и страни от ЕС. Подробно бяха показани работещи  социални предприятия от региона на Смолян, както и от Северна Гърция. Инж. Царев  представи и актуалната нормативна база в България.

По време на кръглата маса се проведе и обширна дискусия по поставените теми. Участниците, между които и младежи, дискутираха възможностите за развитие на този важен за бъдещото развитие на Смолянска област сектор.