Дата: 22.11.2019

Източник: ИСА - Ямбол

Прочетено: 724

Таня Бончева, изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация - Ямбол и член на УС на Българска стопанска камара проведе обучение на тема: " Трудово досие на работника".

Пред ученици от  12 в клас, специалност " Бизнес-администрация" и 9 а клас, "Икономическа информатика " на Професионалната гимназия по икономика в Ямбол, Таня Бончева представи какви са изискванията на работодателя да води трудово досие на своите служители.

Законодателят в чл. 128б от КТ регламентира правно две задължения за работодателя:

  • Да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие се създава при постъпване на работа и съдържа документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение – чл. 128б, ал. 1 и 2 от КТ;
  • По искане на работника или служителя да му предоставя заверени копия от съхраняваните в трудовото досие документи – чл. 128б, ал. 4 от КТ.

С новата ал. 3 на чл. 128б (ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) за първи път е предвидена възможност за работодателя част от документите, свързани с трудовото правоотношение, да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи.