Дата: 04.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3472

На 28 февруари 2020 г., в град Стара Загора се проведе семинар на тема „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“. Събитието се организиран от Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА", в рамките на проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР представи проекта на Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, заедно с някои аспекти от Интегрирания национален план „Енергетика – климат“.

Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА сподели добри практики за прилагане на мерки за енергийна ефективност, които могат да бъдат по-широко приложени.

Дискутирани бяха и предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, които да облекчат процедурите по докладване и отчитане на мерки по енергийна ефективност, прилагани от предприятията.

В обсъжданията участваха представители на бизнеса, бизнес и синдикални организации, висши учебни заведения, НПО, институции и др.

Резултати от проведени проучвания