Период на изпълнение: Януари 2019 г. – Юли 2020 г.

Финансираща институция/програма: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Бюджет: 89 979,40 лв., от които 76 582,49 лв. европейско финансиране  и 13 496.91 лв. национално финаниране

Цел:

 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
 2. Открито и отговорно управление;
 3. Отправяне на препоръки за:
 • Подобряване на процесите на предоставяне на услуги;
 • По-добра регулаторна среда;
 • Борба с корупцията;
 • Предотвратяване на конфликта на интереси.

Целеви групи:

 1. Държавни органи и административни структури на изпълнителната власт и техни структури в областта на енергийната ефективност;
 2. Бизнес и негови структури по сектори на икономиката и регионите;
 3. Неправителствени организации, свързани с енергийната ефективност, както и техните служители;
 4. Социално-икономически партньори, както и техните служители;
 5. Общественост.

Партньори:

Дейности:

 1. Извършване на проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнеса.
 2. Извършване на проучвания на добри практики и/или иновативни решения по сектори и региони на икономиката, свързани с прилагането на законовите изисквания.
 3. Анализ на използването, достъпността, информативността и извеждане на трендове и препоръки за подобряване на достъпността на Националната информационна система за енергийна ефективност.
 4. Разработване на анализи с участие на бизнес организациите относно идентифициране на нормативните и практическите трудности пред прилагането на формати на договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и др.
 5. Провеждане на национална конференция и 3 семинара по региони на тема "Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност".
 6. Обмяна и пренасяне на добри практики и иновативни решения по сектори и региони на бизнеса.
 7. Провеждане на разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на НИС.
 8. Организиране на информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост, свързани с извършваните проучвания на добри практики и/или иновативни решения с участието на представители на бизнес организациите и НПО

Очаквани резултати

В резултат на изпълнението на поставените цели се очаква:

 • повишаване взаимодействието между администрацията, НПО и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
 • нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
 • подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в областта на енергийната ефективност.
 • повишаване нивото на енергийната ефективност на национално, регионално ниво, в секторите на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност;
 • намаляване нивото на въглеродните емисии и създаване на допълнителни условия за опазване на околната среда и др.

 

ДОКЛАДИ

1. Анализ на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност

2. Проучвания на добри практики в областта на енергийната ефективност

3. Анкетно проучване

4. Анализ на приложимостта и проблемите пред сключване и изпълнение на ЕСКО договори в промишлени предприятия

5. Анализ на проблемите и ползването на Националната информационна система по енергийна ефективност

6. Проучване на добри практики и положителни резултати от внедряване на стандарта ISO 50001 в България

БСК отчете постигнатите резултати по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“

БСК отчете постигнатите резултати по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“

+
Проведе се уебинар на тема

Проведе се уебинар на тема "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност"

+
Публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност

Публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност

+
Разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система

Разяснителна среща по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система

+
Българска стопанска камара се заема с насърчаване на активното старeене

Българска стопанска камара се заема с насърчаване на активното старeене

+
В БСК се проведе дискусия с енергийни одитори и крайни потребители

В БСК се проведе дискусия с енергийни одитори и крайни потребители

+
В БСК се проведе дискусия

В БСК се проведе дискусия "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

+
Камен Колев: Значително изоставаме от средното ниво за ЕС по енергоемкост

Камен Колев: Значително изоставаме от средното ниво за ЕС по енергоемкост

+
Българска стопанска камара стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

Българска стопанска камара стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

+
Проучване за затруднения в прилагането на законовата нормативна уредба в областта на енергийната ефективност

Проучване за затруднения в прилагането на законовата нормативна уредба в областта на енергийната ефективност

+
Процедура за определяне на изпълнител за дейност с предмет „Организиране на 2 пресконференции“

Процедура за определяне на изпълнител за дейност с предмет „Организиране на 2 пресконференции“

+
Пресконференция на тема

Пресконференция на тема "Възможности и проблеми в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители"

+
Уебинар:

Уебинар: "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност"

+
Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

+
Разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна

Разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна

+
Публична покана за изпълнител на дейност „Организиране на три семинара и конференция“ по проект по ОПДУ

Публична покана за изпълнител на дейност „Организиране на три семинара и конференция“ по проект по ОПДУ

+
Дискусия:

Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

+
Дискусия:

Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

+
Представяне на проект по ОП

Представяне на проект по ОП "Добро управление" в областта на енергийната ефективност

+
Камен Колев
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 37
Прочетено:4921