Дата: 19.03.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3036

Енергийната ефективност е на водещо място във взаимодействието между бизнеса и държавата.

Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийската енергийна агенция СОФЕНА  започват дейности по изпълнението на проект по Оперативна програма „Добро управление“.

Целта е да се проучат съществуващите практики и често срещаните затруднения в прилагането на законовата нормативна уредба, както и да се съберат предложения за оптимизирането й в областта на енергийната ефективност, да се подобри сътрудничеството между административните структури, неправителствения сектор и предприятията за облекчаване на бизнес средата.

Правната и административна структури на енергийната ефективност в България са напълно изградени.

Общите пречки при изпълнението на политиките за енергийна ефективност включват:

  • Високи първоначални инвестиционни разходи;
  • Недобра информираност за политиката и законодателството в областта на енергийната ефективност сред бизнеса и гражданите;
  • Недостатъчен капацитет за участие в обществени обсъждания, дискусии и използване на други инструменти за  въздействие;
  • Недостатъчно използване на инструменти като енергийни обследвания, добри практики и бенчмаркинг, ЕСКО услуги (договори с гарантиран резултат), удостоверения за енергийни спестявания  и други.

Националните цели в областта на енергийната ефективност към 2020 г. са 16.9 млн.тне първично енергийно потребление и 8.6 млн.тне крайно енергийно потребление.

Националната цел от намаляване на първичното енергийно потребление с 41% през 2020 г. спрямо 2005 г. е постигната на 75% (към края на 2017 г.).

Индустриалните потребители (промишленост и строителство) имат принос от 28% от брутната добавена стойност в националната икономика и ползват 28% от крайното енергийно потребление.

Числов измерител за енергийната ефективност на индустрията е намалението с 29% на потреблението на енергия (КЕП) за десетгодишен период (2007-2017 г.).

Положителен ефект от сътрудничеството между БСК, АУЕР и СОФЕНА се очаква в популяризиране и представяне на добри практики и иновативни решения относно енергийния пазар и управлението на енергията;  създаване и поддържане на информационни платформи; изпълнение на задълженията за енергийни спестявания; хоризонтални мерки за енергиен мениджмънт и интелигентни измервания, организационни и поведенчески мерки, систематичен подход за управление на енергията.

За допълнителна информация:

Камен Колев

зам.-председател, БСК, www.bia-bg.com и kamen@bia-bg.com