Дата: 28.02.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3830

По проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“

По проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На основание ПМС 160/08.07.2016 г. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес със седалище в гр.София и адрес на управление: ул.”Алабин” № 16-20, Интернет адрес: www.bia-bg.com обявява процедура за определяне на изпълнител за дейност с предмет „Организиране на 2 пресконференции“.

Организацията на пресконференциите включва цялостна логистика на събитието, информиране на медиите, подготовка на покани, осигуряване на присъствен списък, медиен мониторинг и прес-досиета, съгласно техническото задание.

Пресконференциите са планирани при представяне на проекта и в края на проекта, когато се цели да се оповестят публично постигнатите резултати, вследствие на изпълнението на проекта.

Изпълнението на поръчката включва:

- осигуряване на зала за провеждане на пресконференция

- озвучаване на залата за провеждане на пресконференция

- осигуряване на екран за провеждане на пресконференция

- осигуряване на мултимедиен проектор за провеждане на пресконференция

- осигуряване на прескомплект (прессъобщение и презентации)

- организация на пресконференция (в т.ч. изработване на списък от медии, присъствен списък, покани за пресконференция).

Покана – Pokana-ПП-1-20190227.doc

Комплект документи - Pokana-ПП-1-20190227.7z

Офертите се приемат чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, раздел „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/, необходима е регистрация в системата за да можете да подадете своето предложение) до 19.00 ч. на 08.03.2019 г.