Българската стопанска камара съвместно със Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" организират работна дискусия на тема "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства" при изпълнение на задълженията на търговците на енергия и възможностите за осъществяване на проекти (съвместни дейности) с доставчици на оборудване. 

Дискусията ще се проведе в заседателната зала на БСК, от 10.30 до 12 ч., на 11 април 2019 г. (четвъртък). 

Кратки встъпителни презентации ще направят: д-р Камен Колев, БСК и доц. инж. Димитър Баев. 

Целта на дискусията е участниците да консолидират мнения и предложения за законодателни инициативи и подобряване на бизнес средата в областта на енергийната ефективност. 

Участието в срещата е безплатно. Поради ограничения брой места в залата, моля да потвърдите своето участие на имейл: silvia@bia-bg.com.

Дискусията е организирана във връзка с Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия: