Дата: 10.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3078

Компаниите разчитат на външни одиторски фирми за извършване на обследвания за енергийна ефективност, тъй като не притежават собствен лиценз.

На 10 април 2019 г., в БСК се проведе работна дискусия на тема "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства" при изпълнение на задълженията на търговците на енергия и възможностите за осъществяване на проекти (съвместни дейности) с доставчици на оборудване. 

По време на срещата бяха потърсени пътища за разширяване на сътрудничеството между търговците на енергоносители и компаниите, предоставящи на пазарен принцип енергоефективни технологии и услуги на крайните потребители, за изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, както и за придобиване на удостоверения за енергийни спестявания от трети лица.

В преобладаващото си мнозинство компаниите разчитат на външни одиторски фирми за извършване на обследвания за енергийна ефективност, тъй като не притежават собствен лиценз.

Основни пречки и затруднения, които среща бизнесът при изпълнението на индивидуалните си цели за енергийни спестявания са неяснотите в разпоредбите, свързани с удостоверенията за енергийни спестявания, липсата на опит в предлагането на енергоефективни технологии и услуги, неразвитият пазар на удостоверения за енергийни спестявания.

 

Дискусията е организирана във връзка с Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд