Дата: 28.02.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1597

Включете се!

Във връзка с изследване на влиянието и ефективността на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите, Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийската енергийна агенция извършват проучване за отразяване на специфичните особености на заинтересованите страни - крайни потребители (предприятия), енергийни одитори, търговци на енергия и браншови организации (НПО), като за целта са подготвени индивидуализирани въпросници.

Целта на изследването е да се проучат съществуващите практики и често срещаните затруднения в прилагането на законовата нормативна уредба, както и да се съберат предложения за оптимизирането й в областта на енергийната ефективност.

Резултатите ще бъдат официално представени през месец юли 2019 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК – www.bia-bg.com и страниците на партньорите: АУЕР (https://www.seea.government.bg/bg/) и Софена (https://sofena.com/).

Като гарантираме необходимата конфиденциалност, Ви каним да се включите в анкетата до 31 март 2019 г.,като всеки един от включилите се ще получи индивидуално по имейл резултатите от проучването.

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

Електронните въпросници са публикувани по вид заинтересована страна, както следва:,

Въпросник за търговци на енергия - https://goo.gl/forms/GruFq5tTnU7UKY222

Въпросник за крайни потребители - https://goo.gl/forms/s8RO7QsKjikyYx8f2

Въпросник за НПО - https://goo.gl/forms/OeRu6OInm2QMWlkz1

Въпросник за енергийни одитори - https://goo.gl/forms/pZPEZyAOAIlOTZFO2

 

 

Проучването е подготвено по Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА" по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.