Дата: 25.06.2020

Източник: БСК

Прочетено: 220

На 25.06.2020 г. се проведе онлайн конференция (уебинар) на тема "Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност". Събитието бе организирано от Българската стопанска камара, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Софийска енергийна агенция "СОФЕНА", в рамките на проект Проект BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните теми обхващаха представяне на постигнатите до момента резултати и изпълнение на заложените цели по проекта, включително проведени анкетни проучвания сред търговци на енергия, крайни потребители, одитори, неправителствени организации – браншови, професионални; организиране на форуми – семинари и конференция, реализирани като семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора, уебинар на 25.06.2020 г., имейл разпространение на подготвените документи и предложения за промени в нормативната уредба до НПО, браншови организации, индивидуални индустриални потребители, одитори; обмяна на най-добри практики; работни срещи и обсъждания със заинтересованите страни; публикации и доклади; информационна кампания.

 

Бяха представени основните пречки пред изпълнението на политики за енергийна ефективност от индустриални потребители. Сред тях са високите първоначални инвестиционни разходи, затруднен достъп до финансиране, липса на информация за очакваните ефекти, ниска заинтересованост по въпросите на енергийната ефективност, отсъствие на експертен капацитет. За отстраняването им са подготвени и представени на съответните институции пакет от предложения за нормативни промени и облекчаване на практики и процедури.

Интерес представляваше и представянето на анализа на използването на договори с гарантиран резултат (ДГР) от индустриални потребители. ДГР са препоръчителни в случаите, когато възложителите не са сигурни в резултатите от прилагането на дадени мерки за икономия на енергия и разглеждат финансирането им като рискова дейност.

 

Добрите практики в  областта на енергийната ефективност, които бяха обсъдени, включваха представянето на следните групи решения и мерки: решения/мерки в областта на енергийната ефективност; решения/мерки с екологичен ефект (освен ефекта от намаляване на използваната енергия); иновативни решения/мерки за дадения икономически сектор; организационни мерки; мерки за технологична модернизация; използване на възобновяеми енергийни източници; мерки за повишаване на ресурсната ефективност (намалява използваните материали, образуването на отпадъци и други); мерки за намаляване на потреблението на енергия в сгради; мерки за подобряване на производствената дейност.

От Агенцията за устойчиво енергийно развитие представиха и енергийна ефективност като част от интегрирания план на България в областта на енергетиката и климата и Националната стратегия за обновяване на сградния фонд.