Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес отправя публична покана за изпълнение дейност „Организиране на три семинара и конференция“, в рамките на Проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, изпълняван от Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС: 8000,00 (осем хиляди) лева, разпределени както следва:

  • Семинар в град Стара Загора – до 1500 (хиляда и петстотин) лева;
  • Семинар в град Велико Търново – до 1500 (хиляда и петстотин) лева;
  • Семинар в град София – до 1500 (хиляда и петстотин) лева;
  • Конференция в град София – до 3500 (три хиляди и петстотин) лева.

Срок за изпълнение: 7 (седем) месеца от сключване на договора

Офертите трябва да бъдат изпратени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, раздел „Е-тръжни процедури“

Постъпили оферти по друг път няма да бъдат разглеждани!

Срок за подаване на оферти: 13/11/2019, 19.00 ч. 

Лице за контакт: Силвия Тодорова, email office@bia-bg.com, тел. 02 932 09 30.

Вижте цялата документация!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публична покана за изпълнител на дейност „Организиране на три семинара и конференция“ по проект по ОПДУ