Дата: 24.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 6367

На Интернет страницата си НАП информира за деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение, като дава:

 • подробности за деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО и 
 • отговори на често задавани въпроси.

_____________

Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, вследствие на въведените извънредни мерки,  Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение:

 1. Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 2. Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.
 3. През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със следните особености:
 • в случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
 • в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
 • корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

Вижте подробности за деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО.

Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството,  че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020 г. 

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са следните:

 • Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

4. Физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

5. Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опериране на кораби,  до 30 юни 2020 г.

 6. Удължаване на срока за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) до 30 юни 2020 г.

 7. Удължаване на срока до 30 юни 2020 г. за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

8. Удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.  

9. Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

10. По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

11. По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.  

Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на НАП до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП продължават да работят и да извършват административно обслужване на клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Информация и съдействие можете да получите и на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа през работните дни от седмицата, включително по финансови въпроси за бизнеса и гражданите във връзка с мерките срещу разпространението на корона вируса.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

_________

Разяснения на НАП относно последните изменения в ППЗДДС

В Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96  и 102 от 2019 г. на ДВ, както следва:

• Във връзка с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване в правилника са предвидени образци на електронни регистри, които се водят от лицата, прилагащи режима, както и изискванията за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставяни при поискване от орган на НАП. В електронните регистри лицата отразяват операциите, свързани с режим складиране на стоки до поискване с определени кодове. Определени с правилника данни от електронните регистри следва да бъдат отразени в отчетните регистри – дневник за продажбите и дневник за покупките. Предвидено е тези данни да не се отразяват в справка–декларацията за данъка върху добавената стойност. Операциите, свързани с режима, които са отразени в дневник за продажбите, се отразяват във VIES-декларацията с код на операции по режим складиране на стоки до поискване – 1, 2 или 3, като се посочва и идентификационният номер на лицето:

 • за което са предназначени стоките под този режим;
 • за което са били предназначени стоките под този режим при връщане на стоките на територията на страната;
 • за което стоките са били първоначално предназначени, както и на заместващото лице;
 • за което са предназначени стоките под този режим, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки при грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето (грешният), съответно коректният такъв.

С преходните разпоредби е предвидено, че когато регистрирано лице, което през данъчен период (месец януари, февруари, март и/или април 2020 г.) е изпратило или транспортирало стоки под режим на складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка и/или когато през този период е настъпила промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, и не е декларирало същите в данъчен период (месец януари, февруари и/или март 2020 г.)  декларира тези прехвърляния и промени в данъчен период - април като попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията

В тази връзка са предвидени изменения в ППЗДДС за подаване на файловете за СД за ДДС, дневник за покупките, дневник за продажбите, съответно на VIES-декларацията.

Във връзка с въвеждането на режим складиране на стоки до поискване Национална агенция за приходите ще актуализира информационната си система за прием на данни за СД за ДДС и VIES-декларация, съгласно измененията в правилника.

През месец април НАП ще предостави и обновена версия на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация.

Важно:

Промените в правилата за валидация на файловете за СД за ДДС, дневник за покупките и дневник за продажбите не засяга структурата на файловете. Има промяна в структурата на файла за VIES-декларацията.

Промените при прием на СД за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларацията ще се прилагат за данъчни периоди от април 2020 г. (т.е. от 01.05.2020 г.).

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава не е необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници и VIES-декларация. НАП ще приеме и обработи подадените от Вас данни, както и до момента.

Само в случай, че Вие прилагате режима складиране на стоки до поискване е необходима промяна в използвания от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници за покупки и продажби и VIES-декларация.

Електронните регистри по чл. 113 г, ал. 1 и ал. 2, които са задължени да водят  лицата, ще се подават при поискване от орган по приходите в структуриран формат, определен в Приложение №41 по електронен път или на електронен носител при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (за тях няма да се използва Портала за ел. услуги на НАП).

• Предвидени са правила за доказване облагането на вътреобщностното придобиване в друга държава членка, където стоките пристигат или превозът им завършва, в случаите когато лицето, извършило изпращане или транспортиране на стоки в рамките на неговата икономическа дейност от територията на страната до територията на друга държава членка, не е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. Съответно е въведен и ред за корекция.

•  Предвидено е, че за начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок корекциите се извършват за остатъка от годините на 20-годишния, съответно 5-годишния срок.

•  Предвидено е задължението за уведомяването по чл. 131г, ал. 3 от закона да се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди първата доставка, за която следва да се начисли данък по чл. 82, ал. 6, т. 1 или 2 от закона.

• При подаване на заявление за регистрация по ЗДДС е предвидено изискване за лицата, извършващи еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, да подават справка за облагаемия оборот.

• При подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС на лицата, установени в друга държава членка, които са регистрирани по този закон във връзка с извършвани вътреобщностни придобивания на стоки на територията на страната при условията на режим складиране на стоки до поискване или верижни доставки е предвидено изискване същите да представят справка за последните 12 месеца преди текущия месец за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания.

Следва да се има предвид, че посочените по-горе промени са част от измененията в ППЗДДС, които НАП счита за по-съществени и които биха засегнали по-широк кръг от данъчно задължени лица.