14.05.2020

Българската стопанска камара (БСК) стартира информационен интернет портал за насърчаване на по-дългия трудов живот и адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните поколения работници и служители.

На адрес www.activeageing.bia-bg.com онлайн потребителите ще могат да се запознаят с най-новите статистически данни и анализи по проблемите на т.нар. активно стареене (active ageing), както и с добрите национални и международни практики в тази област.

Предстои в портала да бъдат публикувани и методически насоки и инструменти за въвеждане на практики в управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.

Порталът е разработен в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ (BG05M9OP001-1.051-0006-C01), който се изпълнява от БСК през 2020 и 2021 г., в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България, а асоциирани партньори са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата.

Споразумения за сътрудничество по проекта са подписани с 10 браншови работодателски организации[1], които ще участват при разработването на методически насоки и секторни стратегически документи за въвеждане на практики, свързани с идентифицирани проблеми в сферата на управлението на човешките ресурси във връзка с активното стареене на работната сила и междугенерационния подход. Освен това, браншовите организации ще съдействат при разработването и пилотното тестване на иновативни инструменти за анализ и адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните поколения работна сила и нуждата от трансфер на знания и опит между поколенията на работното място.

В рамките на проекта от днес до 31 май т.г. се провежда интерактивна Национална кръгла маса, с участието на всички заинтересовани страни – ръководители на държавни институции (МТСП, МОН, МЗ, АЗ, НСИ; НОИ, НАП, НЗОК), национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ, КНСБ, КТ „Подкрепа“), научни изследователи в областта на активното стареене и поколенческите различия, работодатели и мениджъри „Човешки ресурси“ от предприятия, ръководствата на 10-те браншови работодателски организации, участващи в проекта, и др.

По време на Националната кръгла маса ще бъде проведена дискусия по проблемите на активното стареене и междугенерационния подход, с цел отразяване на мнението на всички заинтересовани страни по изследваните проблеми. Форумът ще приключи с Обобщаващ доклад за постигнатите резултати и направените експертни препоръки към разработените в рамките на Проекта четири анализа[2]. Анализите отразяват препоръките, заложени в Автономното рамково споразумение за активно стареене и междугенерационния подход, подписано на 8 март 2017 г. между европейските социални партньори - BusinessEurope, UEAPME, CEEP and the ETUC.

_________

[1] Асоциация на месопреработвателите в България, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска асоциация на работодателите в областта на културата, Българска камара на химическата промишленост, Българска туристическа камара, Камара на строителите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България, Съюз на търговците в България

[2] Международен опит; Демография на работната сила; Поколенчески профили; Заболявания и работна среда

Дата: 14.05.2020

Източник: БСК

Прочетено: 4737