Дата: 26.11.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1051

Разработането на програмата „Interreg VI-A Гърция-България 2021-2027“, предвид факта, че е програма за териториално сътрудничество, изисква възможно най-широко участие на местните заинтересовани групи. Поради тази причина публичната консултация започва първо с изпращането на приложения въпросник, за да се получи представа за идеите, оценките, насоките и общите предложения на заинтересованите групи. След това от тях ще се поиска да уточнят в детайли своите предложения.

Основна цел на Програмата е да засили сътрудничеството между публични и частни субекти и гражданското общество от двете страни на гръцко-българската граница, за съвместни усилия за развитието на региона. Регионът включва:

  • Седем гръцки регионални центъра: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун
  • Четири български области: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали.

В региона живеят над 2,7 милиона жители (1,9 от гръцка страна и 0,8 от българска страна), но със застаряване на населението и миграцията през последните години, с един от най-ниските БВП на глава от населението в Европа (под 50% от средния за ЕС), със силно изразени вътрешни неравенства (особено между българската и гръцка територия) и с икономически и производствен дисбаланс (по-силно присъствие на селскостопанския сектор в българската част и на услугите в гръцката).

По време на петте предишни последователни програми, от 1990 г. досега бяха постигнати забележителни резултати в региона, както при изпълнението на проекти от съвместен интерес и такива за създаване на връзки между двете страни, така и за насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите групи от двете страни на границата и разбиране на общите предизвикателства, проблеми, перспективи и възможности.

Новата програма, на базата на натрупания опит, има за цел да засили повече усилията за развитие на региона, в рамките на политиките, относими за всички програми в периода 2021-2027:

  1. по-интелигентна Европа (иновации, дигитализация, икономическа трансформация и подкрепа за малки и средни предприятия);
  2. по-зелена Европа без емисии на въглероден диоксид (прилагане на Парижкото споразумение, инвестиции в енергийно трансформиране, възобновяеми енергийни ресурси и борба срещу изменението на климата);
  3. по-свързана Европа (стратегически транспортни мрежи и цифрови мрежи);
  4. по-социална Европа (европейски стълб за социални права, качествена заетост, образование, умения, социално включване и равен достъп до здравеопазване за всеки);
  5. Европа, по-близка до гражданите (със стратегии за развитие на местно ниво и устойчиво градско развитие в целия ЕС), като се взимат предвид особеностите на трансграничния регион.