05.01.2021

Димитър Иванов е собственик и уп­равител на „Чех пласт“ и председател на Индустриална стопанска камара - Враца. „Чех пласт“ е регионален лидер на пазара за дограма и може да се похвали със завиден износ зад граница. Иванов създава „Чех пласт“ през 2000 г. И оттогава бизне­сът не е спрял да расте. Дори и сега, когато строителният сектор започ­ва да усеща забавяне на темпото, „Чех пласт“ продължава да работи на пълни обороти и приходите се увеличават. На какво се дължи това и какво е нау­чил Иванов за 20 години като предпри­емач ще разберем от самия него.

„Чех пласт“ навърши 20 години през ноември. Кои са най-ценните уроци, които научихте през това време?

На 08.11.2020 г. фирмата навърши юби­лейните двадесет години. Когато през далечната 2000 излезе съдебното решение точно на Архангел Ми­хаил, без да се замислям определих, че това е денят за празник на фирмата.

Уроците, които научих, са много, а най-ценните мога да сведа до три. Първият е никога да не се главозамай­ваш от постигнатото. Колкото и да е значимо, знай, че може да бъде още по-добре. Вторият урок е да не прес­таваш да търсиш новости в бранша. Трябва постоянно да се учиш и усъ­вършенстваш заедно с всички слу­жители на фирмата. Третият е да си коректен и почтен към клиентите, партньорите и колегите.

Как се отрази COVID на бизнеса на „Чех пласт“?

Като обороти имаме около 20% ръст за първото полугодие и до момента продължаваме сме по-добре от 2019 г. Пролетното затваряне на област­ните градове и ограниченията за брой лица, пътуващи в едно превозно сред­ство, доведоха до увеличени транс­портни разходи, които не са пред­видени в договорите, които бяхме подписали преди пандемията. Въпре­ки всичко трябва да сме доволни, че производствената ни програма е 100% пълна и за първото полугодие на 2021 г.

В строителството инертността е по-голяма. Времето от изкопа до раз­решението за ползване е винаги пове­че от две години и в момента се из­пълняват инвестиционни проекти, започнати преди пандемията, а иначе има такива проекти, които бяха зам­разени на фаза разрешение за строеж и това може да доведе до спад на бъ­дещата работа за фирмата и бранша като цяло.

Какви мерки предприехте, за да ми­нимализирате всякакви негативни ефекти от пандемията?

През март 2020, когато започна извън­редната ситуация и нищо не се знаеше за COVID-19, най-важното беше да успе­ем да опазим нашите служители здрави на всяка цена, защото с изключение на няколко малки частни поръчки, които отложихме във времето, големите но­востроящи се обекти и износът вър­вяха с пълна сила.

Негативен ефект от пандемия­та щеше да бъде, ако бяхме допусна­ли огнище на зараза, което да доведе до затваряне на фирмата, както се процедираше през пролетта. Зато­ва взехме абсолютно всички възмож­ни превантивни мерки с изключение на работа от вкъщи, защото производ­ство и монтаж на прозорци и фасади от хоумофис са невъзможни.

Какво е уникалното предимство на „Чех пласт“?

Не мисля чак уникално, но предимство, което имаме пред много фирми, е ком­плексното и цялостно изпълнение на всички дейности по външната обвив­ка на сградата. Ако повече от 4000 фирми в страната произвеждат или монтират алуминиеви и ПВЦ прозор­ци, то не повече от 20-ина могат да се ангажират с работно проектиране и изпълнение на окачени и вентилиру­еми фасади. През последните години все повече сгради се проектират и изпълняват без използването на тра­диционните топлоизолация и мазилка върху нея.

„Чех пласт“ хвана тенденцията още през 2005 г. и създаде монтажни екипи за окачени фасади, а година по-късно и за вентилируеми фасади, като закупи и необходимите машини в производ­ството и за монтажните екипи.

Какво ви мотивира да започнете собствен бизнес?

При влизането ми в този бранш има голяма доза случайност. През 1996 г., работейки като машинен инженер във врачанско предприятие, получих покана от собственика на голяма ме­белна фирма да създам цех за догра­ма. Цехът тръгна добре и през 1998 г. внедрихме производство и на ПВЦ дограма, но след това финансово­то положение на фирмата много се влоши поради грешни инвестиции на собственика.

ТАКА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2000 Г., ПОДКРЕПЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО МИ, СЪДРУЖНИКА МИ И ЗАСТАНАЛИЯ ЗАД МЕН ЕКИП, СЪЗДАДОХ „ЧЕХ ПЛАСТ“, КОЯТО РЪКОВОДЯ И ДО ДНЕС

Четири години натрупан опит и зна­ния от мен и екипа ми, служителите на цеха, оставащи без работа заради банкрутиращата мебелна фирма, бяха мотивите за създаването на компа­нията ми.

Как следите за качеството на про­дукцията?

Без качествена продукция „Чех пласт“ нямаше да е това име на пазара, което е сега. Около 70% от продукцията се изнася за белгийски клиент, което също е показател за качество на евро­пейско ниво.

От 2005 г. фирмата има и система за управление на качеството, система за производствен контрол и прави всичко необходимо за просле­дяване и проверка на качеството на всички етапи от производството и монтажа. Много често правя внезап­ни проверки както в производстве­ните цехове, така още по-често по обектите.

Каква е вашата дефиниция за успех?

Да ти е приятно и да обичаш работа­та си е дефиницията за просперитет!

Кое е следващото предизвикател­ство, с което ви предстои да се справите?

Вече с договарянето на всеки нов голям обект се случва да приемам и следващо предизвикателство под формата на използване на нови мате­риали или системи на окачване. Дово­лен съм от претенциозни и следящи новостите архитекти и инвестито­ри, които по този начин ни карат да израстваме и да се развиваме.

Какви са прогнозите ви за бизнеса на „Чех пласт“ през 2021?

В отговора на някой от другите въпроси споделих, че следващата година до голяма степен е запълнена с дого­вори и поръчки от страната и чужби­на, така че прогнозата за „Чех пласт“ е повече от оптимистична. Иска ми се да съм оптимист за 2022 г., като се на­дявам вече името на фирмата да ра­боти за просперитета на компания „Чех пласт“.

снимка: www.tbmagazine.net

Дата: 05.01.2021

Източник: Forbes Bulgaria

Прочетено: 1333